Ang Al-Istibsar ang ikaapat na mahalagang kalipunan ng Shi'a Islamikong Hadith na isinulat ni Abu Ja'far al-Tusi.