Ang hula ay palagay ukol sa mga bagay sa hinarahap.