Inferno (Divine Comedy): Pagkakaiba sa mga pagbabago

(italics)
Sa [[:en:Limbo|Limbo]] naninirahan ang mga [[:en:Baptism|di-nabinyagan]] at kahit mga [[:en:Virtuous_pagan|birtuosong pagano]], na bagama't hindi makasalanan, ay hindi tumanggap kay Kristo.
 
Nang itanogitanong ni Dante kung mayroon na bang nakaalis mula sa Limbo, sinabi ni Virgil na minsan na niyang nakitang dumalaw sa [[Hesus]] noong kinuha niya sina [[Noe]], [[Moises]], [[Abraham]], [[David at Goliat|David]] at [[:en:Rachel|Rachel]] (tingnan ang [[:en:Limbo#Limbo_of_the_Patriarchs|Limbo ng mga Patriarka]] ) papunta sa kaniyang mapagpatawad na mga kamay at hinatid ito papunta sa langit bílang parte ng kaniyang [[:en:Harrowing_of_Hell|''Harrowing of Hell'']].
 
=== Ikalawang Bilog (Kahalayan) ===
 
=== Ikawalong Bilog (Pandaraya/Panlilinlang) ===
Ang ikawalong bilog ng ipiyerno ang nagpaparusa sa mga nagkasala ng sinadyang pandaraya o panlilinlang. Ang mga bilog na ito ay mararating lámang sa pamamagitan ng pagbabâ mula sa isang napakalaking talamapas. Nagawa ito nila Dante sa pamamagitan ng pagsakay sa likod ng [[Geryon]], isang may pakpak na halimaw at tradisyunal na inilalarawang may tatlong ulo o tatlong pinag-isang katawan; ngunit inilalarawan ni Dante and Geryon na may tatlong sáma-sámang likás na uri: tao, halimaw, at reptilya.<sup>[[Inferno (Dante)|[37]]]</sup> Ang Geryon ni Dante ay isang simbolo ng pandaraya o panlilinlang, dahil may mukha ito ng isang tapat na tao sa katawan ng isang makulay na wyvern, na may mabalahibong paa ng leon at matulis na nakalalasong buntot na [[Alakdan|malaalakdan]]. <sup>[[Inferno (Dante)|[38]]]</sup> (Canto XVII).
Ang ikawalong bilog ng ipiyerno ang nagpaparusa sa mga nagkasala ng sinadyang pandaraya o panlilinlang.
 
Ang mga mapanlinlang – ang mga may salà ng sinadya at nakaaalam na kasamaan – ay matatagpuan sa isang bilog na tinatawag na [[Malebolge]] (Ingles: ''Evil Pockets''). Ang bilog na ito ay nahahati sa sampung ''Bolgie'', o mga bambang ng bato na may mga tulay:
* '''Unang Bolgia''' - manunulsol (''panderer'') at seduktor (''seducer'')
* '''Ikalawang Bolgia''' - manghihibo (''flatterer'')
* '''Ikatlong Bolgia'''
* '''Ikaapat na Bolgia'''
* '''Ikalimang Bolgia'''
* '''Ikapitong Bolgia'''
* '''Ikawalong Bolgia'''
* '''Ikaanim na Bolgia'''
* '''Ikasampung Bolgia'''
 
=== Ikasiyam na Bilog (Kataksilan) ===