Patakarang kadena

Ang patakarang kadena (Ingles: chain rule) sa kalkulo ay paraan upang kwentahin ang deribatibo ng isang punsiyon. Kung ang isang punsiyon na at ay nakadepende sa isang bariabulo na u na nakadepende naman sa bariabulo na x, samakatuwid ay: f = y(u(x)), kung gayon, ang deribatibo ng f ayon sa x ay maaaring kwentahin bilang deribatibo ng y ayon sa u at pinadami(multiplied) sa deribatibo ng u ayon sa x.

Batas kadena

Kung ang isang punsiyong f ay binubuo ng dalawang punsiyong diperensiyable(differentiable) na y(x) at u(x), kung saan ang: f(x) = y(u(x)), sa gayon ang f(x) ay may deribatibong,

HalimbawaBaguhin

Hanapin ang deribatibo ng punsiyong f(x) = (x2 + 1)3.

  Punsiyon na diperensiyable
  Ituring ang u(x) bilang loob na punsiyon
  Isulat ang f(x) sa termino ng u(x)
  Ilapat ang patakarang kadena na aplikable dito
  Ihalili ang f(x) at u(x) sa pormula
  Kwentahin ang deribatibo gamit ang Patakarang kapangyarihan
  Ihalili muli ang u(x) sa termino ng x
  Pasimplehin