Ang Sunan Ibn Mājah ( سُنن ابن ماجه‎) ang isa sa mga Kutub al-Sittah na tinipon ni Ibn Mājah.