Tanggapan ng Pangkalahatang Kalupunan ng Makaharing Hukbong Katihang Hapones

Ang Tanggapan ng Pangkalahatang Kalupunan ng Makaharing Hukbong Katihang Hapones (参謀本部, Sanbō Honbu), na tinatawag ding Pangkalahatang Kalupunang Hukbong Katihan, ay isa sa dalawang pangunahing sangay na may katungkulang pangasiwaan ang Makaharing Hukbong Katihang Hapones.

Isang tarheta postal na natatanaw ang pununghimpilan ng Tanggapan ng Pangkalahatang Kalupunan ng Makaharing Hukbong Katihang Hapones, noong mga 1910

GampaninBaguhin

Ang Kagawaran ng Hukbong Katihan (陸軍省, Rikugunshō) ay itinatag noong Abril 1872, kasabay ang Kagawaran ng Hukbong Pandagat, upang palitan ang Kagawaran sa Ugnayang Panghukbo (Hyōbushō) ng sinaunang pamahalaang Meiji. Sa simula, ang Kagawaran ng Hukbong Katihan ay kapwang may katungkulan sa pangangasiwa at pagpapatakbo ng Makaharing Hukbong Katihang Hapones; ngunit mula noong Disyembre 1878, ginampanan na ng Tanggapan ng Pangkalahatang Kalupunan ng Makaharing Hukbong Katihan ang lahat ng pagpapatakbo sa Hukbong Katihan, kung kaya't ang Kagawaran ng Hukbong Katihan ay may pangasiwaang katungkulan na lamang. Kaya naman ang Pangkalahatang Kalupunan ng Makaharing Hukbong Katihan ay may pananagutan sa paghahanda ng mga panukalang pandigma; sa pandigmang pagsasanay at paggawa ng mga sandata; pamalayang pandigma; panuto sa mga paraang pandigma ng mga pulutong; paglulunsad ng mga pulutong; at ang pagtitipon ng mga patakaran sa paglilingkod sa larangang panghukbo, kasaysayang panghukbo, at kartograpiya.

Ang Punong Pangkalahatang Kalupunan ng Hukbong Katihan ay mataas na kawani ng Makaharing Hukbong Katihang Hapones, at kasama ng Tagapangasiwa sa Digmaan, Tagapangasiwa ng Hukbong Pandagat, at ng Punong Pangkalahatang Kalupunan ng Hubong Pandagat, ay tinatamasa ng mga ito ang tuwirang pahintulot sa Baginda. Sa panahon ng digmaan, ang Pangkalahatang Kalupunan ng Makaharing Hukbong Katihan ay magiging isa sa mga sangay ng hukbong katihan ng Makaharing Pangkalahatang Pununghimpilan, isang natatanging kalupunan sa ilalam ng pamamalakad ng baginda na itinatag upang tumulong sa pagsasaayos ng pangkalahatang kautusan.

KasaysayanBaguhin

Matapos ang pagbagsak ng shogunatong Tokugawa noong 1867 at ang "panunumbalik" ng tuwirang pamamahalang makahari, sinikap ng mga pinuno ng bagong pamahalaang Meiji na bawasan ang kapanganiban ng Hapon sa Kanluraning pagkamakabaginda sa pamamagitan ng mahusay na paggaya sa pamamaraang aghimuanin, pamamahala, panlipunan, at panghukbo ng mga pangunahing bansa sa Europa. Sa simula at sa ilalaim ng pamamalakad ni Ōmura Masujirō at ng kanyang bagong katatalagang Kagawaran sa Ugnayang Panghukbo (Hyōbu-shō), naging huwaran ng hukbuning Hapones ang Pransya . Ngunit ang kahanga-hangang pagtatagumpay ng Prusya at ng iba pang mga kasapi sa Kalagumang Hilagang Aleman sa Digmaang Pranses-Pruso noong 1870/71, nahikayat ang mga untipunuang Meiji ang kahigitan ng huwarang pandigmang Pruso. At noong Pebrero 1872, pinanukala nina Yamagata Aritomo at Oyama Iwao na baguhin ang huwaran ng hukbuning Hapones at itulad ito sa mga Pruso. Sa paghihikayat ni Katsura Taro noong Disyembre 1878, na siya ring nanilbihan bilang sugong panghukbo sa Prusya, tuluyang tinaguyod ng pamahalaang Meiji ang pamamaraang pangkalahatang kalupunang Pruso/Aleman (Großer Generalstab) na kung saan ang hukbunin at mamamayan ay magkahiwalay na lupon ng pamahalaan. Sa pamamagitan nito, ang hukbunin ay nakahihigit sa kapangyarihan ng mga panig banwahin, at tuwirang tapat sa baginda sa halip sa Punong Tagapangasiwa na maaaring subuking agawin ang kapangyarihan ng baginda.

Ang gawaing pangasiwaan at pagpapatakbo ng hukbong katihan ay nahahati sa dalawang sangay. Ang kababalitatag na Kagawaran ng Digmaan ay ang sangay na nangangasiwa, tumutustos, at nagpapakilos ng hukbong katihan, at isang hiwalay na Pangkalahatang Kalupunang Hukbong Katihan naman ay ang sangay na may pananangutan sa pagkathang patigayunin at gawaing pag-uutos. Ang Punong Pangkalahatang Kalupunang Hukbong Katihan, na may tuwirang pahintulot sa baginda ay maaaring kumilos hiwalay sa pamahalaang pangmamamayan. Ang lubos ng pagsasarili ng hukbunin sa panunuri ng mamamayan ay isinabatas sa saligang-batas ng Meiji noong 1889 kung saan isinakatuparan na ang Hukbong Katihan at Hukbong Pandagat ay tuwirang nasa ilalim ng pamumuno ng baginda at hindi sa mamamayan o sa mga kalihim.

Si Yamagata ang naging unang pinuno ng Pangkalahatang Kalupunan ng Hukbong Katihan noong 1878. Dahil sa kahibuan ni Yamagata, naging higit na makapangyarihan ang Pinuno ng Pangkalahatang Kalupunan ng Hukbong Katihan kaysa sa Tagapangasiwa ng Digmaan. Bukod pa rito, isang kautusang makahari (Batas sa Mga Tagapangasiwang Hukbuhin na maging Kawaning may Kasalukuyang Katungkulan (軍部大臣現役武官制, Gumbu daijin gen'eki bukan sei)) ang nag-aatas na dalawa sa mga tagapangasiwang panlingkod ay mahihirang mula sa mga heneral o laksamanang tenyente heneral o sa pangalawang laksamana na nasa talaan ng may kasalukuyang katungkulan. Sa pamamagitan ng pag-atas sa nanunungkulang Tagapangasiwa ng Digmaan na magbitiw o sa pag-atas sa mga heneral na tanggihan ang anumang paghirang bilang Tagapangasiwa ng Digmaan, ang Pinuno ng Pangkalahatang Kalupunan ng Hukbong Katihan ay maaaring sapilitang pagbitawin ang mga gabinete o maiwasan ang pagbuo ng isang bagong gabinete.

Sa labingpitong mga kawani na nanilbihan bilang Pinuno ng Pangkalahatang Kalupunan ng Hukbong Katihan mula 1879 hanggang 1945, tatlo ay mga kasapi ng Pamilyang Marangal (Lakang Arisugawa Taruhito, Lakang Komatsu Akihito, at Lakang Kan'in Kotohito) at nagtamo ng mataas na karangalan dahil sa kanilang kaugnayan sa Baginda.

Binuwag ng maykapangyarihan sa Pananakop ng mga Amerikano ang Pangkalahatang Kalupunan ng Makaharing Hukbong Katihan noong Setyembre 1945.

KaayusanBaguhin

Dumaan sa maraming pagbabago ang Katatagan ng Tanggapan ng Pangkalahatang Kalupunan ng Hukbong Katihan. Bago magsimula ang Digmaang Pasipiko, ito ay nahahati sa apat na sangay sa pagpapakilos nito at mga iba pang kaakibat na lipon:

Pinuno ng Pangkalahatang Kalupunan ng Hukbong Katihan (heneral o Mariskal De-kampo)
Pangalawang Pinuno ng Pangkalahatang Kalupunan ng Hukbong Katihan (tenyente heneral)

 • Pangkalahatang Ugnayan (kawanihan, palatuusan, panggagamot, balaking pagpapakilos)[1]
 • G-1 (Pamamahala)
  • Sangay sa Patigayon at Pamamaraang Panghukbo
  • Sangay sa Panunuri ng Katihan
 • G-2 (Pamalayan)
  • Sangay sa Rusya
  • Sangay sa Europa at Hilagang Amerika
  • Sangay sa Tsina
  • Iba pang mga sangay
 • G-3 (Pasakayan at Pahatiran)
 • G-4 (Pangkasaysayan at Mapa) [2]
 • G-5 (Pangunguta) [mula Enero 1889 hanggang Disyembre 1908]
 • Dalubhasaan ng Pangkalahatang Kalupunan

Pinuno ng Pangkalahatang KalupunanBaguhin

Tala: Ang nakikitang hanay ay ang hanay kung kailan huling nahirang ang mga pinuno at hindi ang hanay kung kailan ang mga pinuno ay nanilbihan bilang Pinuno ng Pangkalahatang Kalupunan ng Hukbong Katihan. Halimbawa, ang hanay ng Mariskal De-kampo ay noong 1872/73 lamang at mula 1898 patuloy.

Pinuno ng Pangkalahatang Kalupunan Hinirang mula Hinirang hanggang Tagal sa pagkahirang
1Aritomo, YamagataMariskal De-kampo
Kondeng Yamagata Aritomo
(1838–1922)
24 Disyembre 18784 Setyembre 18823 years, 254 days
2Iwao, ŌyamaMariskal De-kampo
Ōyama Iwao
(1842–1916)
4 Setyembre 188213 Pebrero 18841 year, 162 days
3Aritomo, YamagataMariskal De-kampo
Markwis Yamagata Aritomo
(1838–1922)
13 Pebrero 188422 Disyembre 18851 year, 312 days
4Taruhito, ArisugawaHeneral
Lakang Arisugawa Taruhito
(1835–1895)
22 Disyembre 188514 Mayo 18882 years, 144 days
5Takeo, OzawaTenyente Heneral
Ozawa Takeo [ja]
(1844–1926)
14 Mayo 18889 Marso 1889301 days
6Taruhito, ArisugawaHeneal
Lakang Arisugawa Taruhito
(1835–1895)
9 Marso 188915 Enero 1895 †5 years, 318 days
7Akihito, KomatsuMariskal De-kampo
Lakang Komatsu Akihito
(1846–1903)
26 Enero 189520 Enero 18982 years, 359 days
8Soroku, KawakamiHeneral
Kawakami Soroku
(1848–1899)
20 Enero 189811 Mayo 1899 †1 year, 111 days
9Iwao, ŌyamaMariskal De-kampo
Lakang Ōyama Iwao
(1842–1916)
16 Mayo 189920 Hunyo 19045 years, 35 days
10Aritomo, YamagataMariskal De-kampo
Prince Yamagata Aritomo
(1838–1922)
20 Hunyo 190420 Disyembre 19051 year, 183 days
11Iwao, ŌyamaMariskal De-kampo
Prince Ōyama Iwao
(1842–1916)
20 Disyembre 190511 Abril 1906112 days
12Gentarō, KodamaHeneral
Kodama Gentarō
(1852–1906)
11 Abril 190623 Hulyo 1906 †103 days
13Yasukata, OkuMariskal De-kampo
Barong Oku Yasukata
(1847–1930)
30 Hulyo 190620 Enero 19125 years, 174 days
14Yoshimichi, HasegawaMariskal De-kampo
Hasegawa Yoshimichi
(1850–1924)
20 Enero 191217 Disyembre 19153 years, 331 days
15Yūsaku, UeharaMariskal De-kampo
Uehara Yūsaku
(1856–1933)
17 Disyembre 191517 Marso 19237 years, 90 days
16Misao, KawaiHeneral
Kawai Misao [ja]
(1864–1941)
17 Marso 19232 Marso 19262 years, 350 days
17Soroku, SuzukiHeneral
Suzuki Soroku [ja]
(1865–1940)
2 Marso 192619 Pebrero 19303 years, 354 days
18Hanzo, KanayaHeneral
Kanaya Hanzo [ja]
(1873–1933)
19 Pebrero 193023 Disyembre 19311 year, 307 days
19Kotohito, Kan'inMariskal De-kampo
Lakang Kan'in Kotohito
(1865–1945)
23 Disyembre 19313 Oktubre 19408 years, 285 days
20Sugiyama, HajimeMariskal De-kampo
Hajime Sugiyama
(1880–1945)
3 Oktubre 194021 Pebrero 19443 years, 141 days
21Tojo, HidekiHeneral
Hideki Tojo
(1884–1948)
21 Pebrero 194418 Hulyo 1944148 days
22Umezu, YoshijirōHeneral
Yoshijirō Umezu
(1882–1949)
18 Hulyo 1944Setyembre 19451 year, 45 days
 1. Linikha matapos noong 16 Enero 1899. May pananagutan sa pangkalahatang ugnayan, ugnayang kawanihan, palatuusan, kaayusang pandigma at balaking pagpapakilos. Binuwag matapos noong 15 Oktubre 1943 at ang mga pananagutan ay inilipat sa SAngay ng Pangkalahatang Ugnayan sa ilalim ng Pangalawang Pinuno ng Pangkalahatang Kalupunan.
 2. Katungkulan sa kartograpiya, paksain sa mga kasaysayang panghukbo, pagsasalinwika at sinupan. Binuwag noong 15 Oktubre 1943 at ang katungkulan ay ilinipat sa Ikalawang Kawanihan