Ang 14 (labing-apat) ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: