Ang as-Sunan as-Sughra ( السنن الصغرى‎) na kilala rin bilang Sunan an-Nasa'i (Arabic: سنن النسائي) ang isa sa mga Kutub al-Sittah na tinipon ni Al-Nasa'i.