Ang salitang Ingles na "bag" ay tutukoy sa maraming uri ng sisidlan na binibitbit o inisasabit sa balikat