Baris (barko)

Ang baris ay isang uri ng sinaunang barko ng Ehipto, na ang natatanging pamamaraan ng konstruksyon ay inilarawan ni Herodotus, na isinulat niya noong mga 450 BC . Ang mga arkeologo at historyador ay walang nakitang mga patunay ng kanyang paglalarawan hanggang sa matuklasan ang bakas ng naturang barko sa mga tubig sa paligid ng Thonis-Heracleion sa Look ng Aboukir noong 2003.

Ang barko, na kilala bilang Ship 17, ay isa sa mga 63 na barko na natagpuan sa Thonis-Heraclion. May haba ito na hanggang 28 metro. Ito ay ginawa gamit ang isang hindi pangkaraniwang pamamaraan upang mapag-isa ang makapal na mga tabla nito na gawa sa kahoy, at mayroong isang natatanging mekanismo ng pagpipiloto na may isang aksyal na timon na dumadaan sa kasko ng barko.

PaglalarawanBaguhin

Paglalarawan ni Herodotus (Ingles)

The vessels used in Egypt for the transport of merchandise are made of the Acantha (Thorn), a tree which in its growth is very like the Cyrenaic lotus, and from which there exudes a gum. They cut a quantity of planks about two cubits in length from this tree, and then proceed to their ship-building, arranging the planks like bricks, and attaching them by ties to a number of long stakes or poles till the hull is complete, when they lay the cross-planks on the top from side to side. They give the boats no ribs, but caulk the seams with papyrus on the inside. Each has a single rudder, which is driven straight through the keel. The mast is a piece of acantha-wood, and the sails are made of papyrus. These boats cannot make way against the current unless there is a brisk breeze; they are, therefore, towed up-stream from the shore: down-stream they are managed as follows. There is a raft belonging to each, made of the wood of the tamarisk, fastened together with a wattling of reeds; and also a stone bored through the middle about two talents in weight. The raft is fastened to the vessel by a rope, and allowed to float down the stream in front, while the stone is attached by another rope astern. The result is that the raft, hurried forward by the current, goes rapidly down the river, and drags the "baris" (for so they call this sort of boat) after it; while the stone, which is pulled along in the wake of the vessel, and lies deep in the water, keeps the boat straight. There are a vast number of these vessels in Egypt, and some of them are of many thousand talents' burthen.

Herodotus, The Histories[1]

Paglalarawan ni Herodotus

Ang mga bapor na ginagamit sa Ehipto para sa pagpapadala ng mga paninda ay gawa sa Acantha (Matinik), isang puno na sa kanyang paglaki ay magiging katulad sa lotus na Cyrenaic, at kung saan naglalabas ito ng goma. Pinuputol nila ang mga tabla na halos dalawang siko ang haba mula sa punong ito, at pagkatapos ay nagpunta sa kanilang paggawa ng barko, inaayos ang mga tabla na tulad ng mga brick, at ikinakabit ng mga ito sa pamamagitan ng mga ugnayan sa isang bilang ng mga mahahabang pusta o poste hanggang sa kumpleto ang katawan ng barko, kapag inilalagay nila ang mga cross-planks sa itaas mula sa gilid hanggang sa gilid. Hindi nila binibigyan ng buto ang mga bangka, ngunit pinagsama ang mga tahi na may papyrus sa loob. Ang bawat isa ay may isang solong timon, na kung saan ay hinihimok nang diretso sa pamamagitan ng keel. Ang palo ay isang piraso ng kahoy na acantha, at ang mga layag ay gawa sa papyrus. Ang mga bangka na ito ay hindi makagawa laban sa kasalukuyang maliban kung may isang mabilis na simoy; sila ay, samakatuwid, hinila up-stream mula sa baybayin: down-stream pinamamahalaan ang mga ito tulad ng sumusunod. Mayroong isang balsa na pag-aari ng bawat isa, na gawa sa kahoy ng sampalok, na pinagtibay kasama ng isang wattling ng mga tambo; at isang bato din na nababagabag sa gitna na halos dalawang talento ang bigat. Ang balsa ay itinatali sa daluyan ng isang lubid, at pinahihintulutang lumutang pababa sa batis sa harap, habang ang bato ay nakakabit ng isa pang lubid na lubid. Ang resulta ay ang balsa, nagmamadali sa pamamagitan ng kasalukuyang, mabilis na bumababa sa ilog, at hinila ang "baris" (para sa tawag nila sa ganitong uri ng bangka) pagkatapos nito; habang ang bato, na kung saan ay hinila kasama ng gisingin ng sisidlan, at nahiga malalim sa tubig, pinapanatili ang tuwid na bangka. Mayroong isang malawak na bilang ng mga sasakyang-dagat sa Egypt, at ang ilan sa mga ito ay libu-libong libong talento.

Herodotus, The Histories[2]


Mga SanggunianBaguhin

Karagdagang pagbabasaBaguhin

  •  Belov, Alexander (2018). Ship 17: a baris from Thonis-Heracleion. Oxford Centre for Maritime Archaeology. ISBN 9781905905362.
  •  Belov, Alexander (March 2014). "New Evidence for the Steering System of the Egyptian Baris (Herodotus 2.96)". International Journal of Nautical Archaeology. 43 (1): 3–9. doi:10.1111/1095-9270.12030.
  1. Herodotus. The History of Herodotus. Salin ni Rawlinson, George – sa pamamagitan ng/ni The Internet Classics Archive, Massachusetts Institute of Technology.
  2. Herodotus. The History of Herodotus. Salin ni Rawlinson, George – sa pamamagitan ng/ni The Internet Classics Archive, Massachusetts Institute of Technology.