Dokumento

Ang isang dokumento o kasulatan ay isang sinulat, ginuhit, pinakita o tinalang pagsasalarawan ng kaisipan.