Estado (paglilinaw)

Ang estado ay maaring tumukoy sa:

  • Estado, isang organisadong pamayanan na nasa ilalim ng iisang istrukturang pampolitika at pamahalaan, soberanya o manghahalal
  • Malayang estado, isang malayang pampolitikang entidad sa internasyunal na batas na karaniwang tinatawag na "bansa."
  • Bansa, isang pagkakahating pampolitika ng isang entidad pang-heograpiya
  • Pamahalaan, ang sistem na kung saan ang estado o pamayanan ay pinapamahalaanan
  • Kapangyarihang sibil, ang kasangkapan ng Estado, maliban sa unit ng militar, na pinapatupad ang batas at kaayusan
  • Kalagayan, ang kasalukuyang situwasyon