He (titik)

Ang he ay ang ikalimang titik ng mga Semitikong abyad, kabilang dito ang PenisyongPhoenician he.svg, Ebreongה, ArameongHe0.svg, Siriakongܗ, at Arabeng Hāʾ ه. Ang tunog nito ay walang-imik na paimpit na pasutsot (voiceless glottal fricative, [h]).

He
He
ה
He
ܗ
هPagkakatawan sa ponemah
Puwesto sa alpabeto5
Halaga sa bilang5
Mga alpabetong hango sa Penisyo
Ε E E, Є (Э), Ѧ?, Ѫ?
Ang proto-Kananitang titik ay umakay sa Epsilon ng Griyego Ε ε; E 𐌄 ng Etruskano; E, Ë at Ɛ ng Latin; at Е, Ё, Є at Э ng Siriliko. Tulad ng lahat ng mga Penisyong titik, kumatawan ang he, sa isang katinig, ngunit kumakatawan naman ang mga katumbas nito sa Latin, Griyego, at Siriliko sa mga tunog-patinig.