Sa pangkalahatan, ang imperensiya ay ang mga konklusyon ng tao sa isang pangyayari o obserbasyon. Tinatawag din itong pagkakilala, hinuha, paghango, paghulo, o pagkuro. Ang imperensiya ay ang kilos o proseso ng paghango ng mga konklusyong panglohika magmula sa mga saligan na nalalaman o ipinapalagay bilang totoo.[1] Ang konklusyong nailabas ay tinatawag na idyomatiko. Ang mga panuntunan ng katanggap-tanggap na imperensiya ay pinag-aaralan sa larangan ng lohika. Ang imperensiyang pantao (iyong kung paano nakagagawa ng mga konklusyon ang mga tao) ay nakaugaliang pinag-aaralan sa loob ng sikolohiyang pampagtalos; ang mga mananaliksik sa intelihensiyang artipisyal ay nakapagpaunlad ng awtomadong mga sistemang pang-imperensiya upang magaya ang imperensiyang pantao. Ang imperensiyang pang-estadistika ay nagpapahintulot ng imperensiya mula sa datong kuwantitatibo.

Kahulugan ng imperensiya baguhin

Ang proseso kung saan nahahango ang isang konklusyon magmula sa maramihang mga pagmamasid ay tinatawag na pangangatwirang induktibo. Ang konklusyon ay maaaring tama o mali, o tama hanggang sa loob ng isang partikular na antas ng katumpakan, o tama sa loob ng ilang partikular na mga kalagayan. Ang mga konklusyon na nahango magmula sa maramihang mga obserbasyon ay maaaring subukin sa pamamagitan ng karagdaga pang mga pag-oobserba.

Ang kahulugang ito ay mapagtatalunan (dahil sa kawalan nito ng kalinawan. Ayon sa sangguniang Oxford English Dictionary: "induction ... 3. Logic the inference of a general law from particular instances.) Kung sa gayon, ang ibinigay na kahulugan ay mailalapat lamang kapag ang "konklusyon" ay panglahatan:

1. Ang konklusyon ay naabot ayon sa ebidensiya at katwiran. 2. Ang proseso ng pag-abot sa ganiyang konklusyon: "kaayusan, kalusugan, at sa pamamagitan ng paghango ay kalinisan".

Mga sanggunian baguhin

  1. inference, thefreedictionary.com