Interlingua

Ang Interlingua[1] ay isang wikang guni-guni na dinebelop ng International Auxiliary Language Association o IALA mula noong 1937 hanggang 1951. Ang intensiyon ay gamitin ngayon ito para sa internasyunal na komunikasyon. Ang inspirasyon ay mga wikang Latino.

Interlingua
  1. Union Mundial pro Interlingua