May bahay (paglilinaw)

Ang may bahay ay maaaring tumukoy sa:

  • Kalagayang nagmamay-ari na ng isang bahay.
  • May-bahay, ibang katawagan sa asawang babae.