Ang metrolohiya ang agham ng pagsukat. Ito ay kinabiblangan ng lahat ng mga teoretikal at praktikal na aspeto ng pagsukat. Ang salita ay mula sa Griyegong μέτρον (metron), "sukat" + "λόγος" (logos) na nangangahulugang "salita, orasyon, diskurso, sipi, pag-aaral, pagkukwenta, katwiran"). Sa sinunang Griyego, ang katagang μετρολογία (metrologia) ay nangangahulugang "teoriya ng mga rasyo".

Isang siyentipikong nakatayo sa harap ng isang mikro-arkosegundong(1 ika-milyon ng 1 arkosegundo o 1 ika-milyong ng 1/3600 degree) testbed.