Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Silogismong pangkategorya"

Pansinin na maaaring tumpak ang silogismong pangkategorya, ngunit nananatiling mali ang katapusang pangungusap kung mali ang isa sa mga palagay. Tumpak ang silogismo sa itaas, ngunit may ilan na hindi sang-ayon sa katapusang pangungusap dahil hindi sila sang-ayon sa isa o dalawang palagay. Isang kahalagahan ng tuwirang paglalagay ng pangangatwrian sa anyo ng silogismong pangkategorya ay upang tukuyin kung anong uri ang ugnayan na nagtuturo sa iyo upang marating ang katapusang pangungusap, o nagtutulak naman sa iba pa upang makarating sa kasalungat na katapusan. Sa gayon, mas muunawaan mo ang sarili mong kaisipan o makita ng mas mabuti ang hindi ninyo pinagkakasunduan, at makita kung saan nagkakamali ang isang paniniwala o ang mas malaking kahalagahan nito na hindi mo agad napapansin.
 
==AnyoModo at larawan==
Ang '''anyomodo''' (logical mood) ng Silogismongsilogismong pangkategorya ay ang pagkakaayos ng mga pangungusap ayon sa bilang at katangian (basahin ang [[pangungusap na pangkategorya]]). Sa ganitong silogismong pangkategorya:
 
:Lahat ng A ay B
[[pangunahing paksa]] (major term), [[nakapailalim na paksa]] (minor term) at [[panggitnang paksa]] (middle term).
 
ang pangunahing palagay (major premise) sa isang silogismo ay ang palagay na nagtataglay ng pangunahing paksa (major term) at panggitnang paksa (middle term).
The term occurring as the predicate of the conclusion is the major term. In the aforementioned syllogism B is the major term. The minor term is the term that occurs as the subject of the conclusion; C is the minor term. Finally, by process of elimination, it can be deduced that the middle term is the term which does not occur in the conclusion, but instead once in each premise. Accordingly, A is the middle term. The figure of a categorical syllogism can be known by identifying the four possible arrangements of the middle term. The figures are represented numerically 1-4
 
Sa Pilosopiya, ang nakapailalim na palagay (minor premise) sa isang silogismo ay ang palagay na nagtataglay ng nakapailalim na paksa (minor term) at panggitnang paksa (middle term).
* 1 the middle term occupies the subject of the first premise and the predicate of the second premise
* 2 the middle term occupies the predicate of both the first premise and second premise
* 3 the middle term occupies the subject of both the first premise and second premise
* 4 the middle term occupies the predicate of the first premise and the subject of the second premise
 
Sa Pilosopiya, ang katapusang pangungusap (conclusion) sa isang silogismo ay ang kaalaman, na maituturing na tama o mali, batay sa ugnayan ng pangunahing palagay (major premise) at nakapailalim na palagay (minor premise). Taglay nito ang pangunahing paksa (major term) at nakapailalim na paksa (minor term). Wala itong panggitnang paksa (middle term).
As such, the appropriate mood and figure of the aforementioned categorical syllogism is AAA-1. The combination of mood and figure is known as form.
 
Ang paksa na matatagpuan sa panaguri (predicate) ng katapusang pangungusap (conclusion) ay ang pangunahing paksa (major term). Sa nabanggit na silogismo, B ang pangunahing paksa. Ang nakapailalim na paksa (minor term) ang pasimuno (subject)ng katapusang pangungusap; K ang nakapailalim na paksa. At mauunawaan naman na ang panggitnang paksa (middle term) ay hindi matatagpuan sa katapusang pangungusap, dahil taglay lamang ito ng pangunahing palagay (major premise) at nakapailalim na palagay (minor premise). A ang panggitnang paksa. Maaaring malaman ang anyo ng silogismong pangkategorya kung matutukoy ang apat na maaaring kaayusan ng panggitnang paksa. Ang mga anyong ito ay matatagpuan sa larawan na may bilang na 1-4.
 
* 1 ang panggitnang paksa ay pasimuno ng pangunahing palagay at panaguri ng nakapailalim na palagay
* 2 ang panggitnang paksa ay panaguri ng pangunahing palagay at nakapailalim na palagay
* 3 ang panggitnang paksa ay pasimuno ng pangunahing palagay at nakapailalim na palagay
* 4 ang panggitnang paksa ay panaguri ng pangunahing palagay at pasimuno ng nakapailalim na palagay
 
Sa ibinigay na halimbawa, ang modo at larawan ng silogismong pangkategorya ay AAA-1. Ang pagsasama ng modo at larawan ay tinatawag na anyo.
 
==Validity==
173

edit