Ang Orasyon ( /o·ras·yón/ ) o Angelus (Latin ng "anghel") ay isang debosyong Kristiyano na gumugunita sa Pagkakatawang-tao. Gaya ng karamihan sa mga dasaling Kristiyano, ang Orasyon ay hango sa incipit nitong: Angelus Domini nuntiavit Mariæ ("Binati ng Anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria...") at dinarasal sa pagbanggit bilang bersikulo at tugon ng tatlong talata sa Bibliya na naglalarawan ng misteryo; kasalítan ang "Aba Ginoong Maria."[1]

Ang debosyon ay karaniwang dinarasal sa mga simbahan, kumbento at monasteryong Katoliko, tatlong ulit araw-araw: 6:00 nu, tanghaling-tapat, at 6:00 ng (marami pa ring simbahan ang sumusunod sa debosyon, at ilan sa mga kabahayan).[2] Sinusunod din ng ilang simbahang Anglicano at Luterano ang debosyon.

Karaniwang sinasamahan ang Orasyon ng pagtunog ng kampana, na isang panawagan upang magdasal at palaganapin ang kagandahang-loob sa lahat. Ang anghel na tinutukoy sa dasal ay si Gabriel, ang sugo ng Diyos na bumati kay Maria na siya'y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalaki na kikilalaning Anak ng Kataas-taasan.[3]

TekstoBaguhin

LatinBaguhin

℣. Angelus Domini nuntiavit Mariæ,
℟. Et concepit de Spiritu Sancto.
℣. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
℟. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

℣. Ecce Ancilla Domini.
℟. Fiat mihi secundum Verbum tuum.
℣. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
℟. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

℣. Et Verbum caro factum est.
℟. Et habitavit in nobis.
℣. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
℟. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

℣. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus: Gratiam tuam quæsumus, Domine,
mentibus nostris infunde;
ut qui, angelo nuntiante,
Christi Filii tui Incarnationem cognovimus,
per passionem eius et crucem,
ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

TagalogBaguhin

℣. Binatì ng Anghel ng Panginoón si Ginoóng Santa María
℟. At siya'y naglihî lalang ng Espíritu Santo.

Abá Ginoóng María, napupunô ka ng grasya, ang Panginoóng Diyos ay sumasaiyo. Bukód kang pinagpalà sa babaeng lahat, at pinagpalà rin naman ang iyong Anak na si Hesús.
Santa María, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.


℣. Nárito ang alipin ng Panginoón.
℟. Maganap nawâ sa akin ayon sa wikà mo.

Abá Ginoóng María, napupunô ka ng grasya, ang Panginoóng Diyos ay sumasaiyo. Bukód kang pinagpalà sa babaeng lahat, at pinagpalà rin naman ang iyong Anak na si Hesús.
Santa María, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.


℣. At ang Verbo ay nagkatawáng-tao,
℟. At nakipamayan sa atin.

Abá Ginoóng María, napupunô ka ng grasya, ang Panginoóng Diyos ay sumasaiyo. Bukód kang pinagpalà sa babaeng lahat, at pinagpalà rin naman ang iyong Anak na si Hesús.
Santa María, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.


℣. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos,
℟. Nang kami'y maging dapat na makinabang sa mga pangakò ni Hesukristong Panginoón.

Manalangin tayo: Panginoón, aming Diyos,
kasihan Mo nawâ ang aming mga káluluwâ ng Iyong mahal na grasya
at yayamang dahilan sa pamamalità ng Anghel
ay nakilala namin ang Pagkákatawang-tao ni Hesukristong Anak Mo;
pakundangan sa mahal Niyang Pagpápakasakit at Pagkamatay sa Krus
ay papakinabangán Mo kami sa Kaniyang Pagkabuhay na Mag-uli sa kaluwalhatian sa Langit.
Alang-alang kay Hesukristo ring Panginoón namin.

℟. Amen.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espíritu Santo,
Kapara noong sa unang-una, ngayon at kailanman, at mágpasawaláng-hanggán. Amen.

SanggunianBaguhin

  1. Prayer: a history by Philip Zaleski, 2005 ISBN 0-618-15288-1 p. 128
  2. Angelus
  3. (Lucas 1:26-38)