Ang Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (صحيح البخاري‎) ay isa sa mga Kutub al-Sittah ng Islam na Sunni. Ang mga tradisyong propetikong ito o hadith ay tinipon ng Persiyanong Muslim na skolar na si Muhammad al-Bukhari pagkatapos na maging sali't saling sabi sa maraming mga henerasyon. Ito ay itinuturing ng mga Sunni Muslim na isa sa tatlong pinaka-pinagkakatiwalaang mga kalipunan ng hadith kasama ng Sahih Muslim at Muwatta Imam Malik. Ito ay itinuturing ring autentikong kalipunan ng hadith ng mga Zaidi Shia Muslim.