Maaaring tumukoy ang talaan o listahan sa

  • Talaan (talaang aklat), isang aklat na naglilista ng tala.
  • Talahanayan, magkakasamang elementong datos
  • Database, kalipunan ng mga kaalaman.
  • Kalendaryo, isang sistema ng pagpapangalan ng mga panahon sa oras, partikular mga araw
  • Palibot-liham, isang dokumento o ibang pakikipagtalastasan na karaniwang ginagamit sa mga tanggapan ng isang negosyo
  • Roster, talaan ng mga tao sa paggawaan o palakasan.
  • Paktura, isang dokumentong pangkalakalan (commercial) na nilabas ng isang nagbebenta sa isang bumibili.

Tingnan din: Tala (paglilinaw)