Sa Islam, ang taqiyya تقية (taqiyeh, taqiya, taqiyah, tuqyah) ay isang anyo ng pandaraya kung saan ang mananampalatayang Muslim ay maaaring magtanggi sa kanyang pananampalataya o gumawa ng mga ilegal o mapamusong na akto kung sila ay nanganganib sa isang pag-uusig ng mga hindi mananampalataya.