Ang Ika-6 na Utos ng Sampung Utos ay maaring tumukoy sa:

  • "Huwag kang papatay" sa ilalim ng Pilonikong dibisyon na ginagamit ng mga Hellenistikong Hudyo, Griyegong Ortodokso at mga Protestante maliban sa mga Lutherano, o ang Talmudikong dibisyon ng ikatlong siglong Hundyong Talmud.
  • "Huwag kang mangangalunya" sa ilalim ng Agustinong dibisyon na ginagamit ng mga Romano Katoliko at Lutherano.

Ibang gamit baguhin