Huwag kang papatay

Ang Huwag kang papatay (LXX; οὐ φονεύσεις, Hebrew: לֹא תִּרְצָח ; lo tirṣaḥ) o Huwag kayong papatay (ASND), ay isang moral na kautusan na sinama bilang isa sa mga Sampung Utos sa Torah (Exodo 20:13).[1]

Ang kautusan na hindi pagpatay ay sa konteksto ng paglabag sa batas na pagpatay na nagresulta sa sumbat sa budhi.[2]

Sumang-ayon ang Bagong Tipan na ang sadyang pagpatay ay isang matinding moral na kasamaan,[3] at pinapanatili ang pananaw ng Lumang Tipan ng sumbat ng budhi.[4] Si Jesus mismo ay inulit at pinalawak ang kautusang "Huwag kang papatay."[5] Inilalarawan si Jesus na ipinapaliwanag ang sadyang pagpatay, gayon din ang ibang kasalanan, na nagmumula sa puso.

Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang-puri.

— Mateo 15:19 (MBB)

Mga sanggunian baguhin

  1. Exodo 20:1–21, Deuteronomio 5:1–23, Sampung Utos, Magandang Balita Biblia
  2. Bloodguilt, Jewish Virtual Library, Genesis 4:10, Genesis 9:6, Genesis 42:22, Exodo 22:2-2, Levitico 17:4, Levitico 20, Mga Bilang 20, Deuteronomio 19, Deuteronomio 32:43, Josue 2:19, Mga Hukom 9:24, 1 Samuel 25, 2 Samuel 1, 2 Samuel 21, 1 Mga Hari 2, 1 Mga Hari 21:19, 2 Mga Hari 24:4, Mga Awit 9:12, Mga Awit 51:14, Mga Awit 106:38, Mga Kawikaan 6:17, Isaias 1:15, Isaias 26:21, Jeremias 22:17, Mga Panaghoy 4:13, Ezekiel 9:9, Ezekiel 36:18, Hosea 4:2, Joel 3:19, Habakkuk 2:8, Mateo 23:30–35, Mateo 27:4, Lucas 11:50–51, Mga Taga-Roma 3:15, Pahayag 6:10, Pahayag 18:24
  3. Mateo 5:21, Mateo 15:19, Mateo 19:19, Mateo 22:7, Marcos 10:19, Lucas 18:20, Mga Taga-Roma 13:9, 1 Timoteo 1:9, Santiago 2:11, Pahayag 21:8
  4. Mateo 23:30–35, Mateo 27:4, Lucas 11:50–51, Mga Taga-Roma 3:15, Pahayag 6:10, Pahayag 18:24
  5. Mateo 5:21, Mateo 19:19, Marcos 10:19, Lucas 18:20