Ang kautusan o utos ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: