Malayang kalooban

Ang malayang kalooban o bukal sa kalooban ay ang kakayahang mamimilì sa pagitan ng magkaibang maaaring kahantungan ng isang ginawa. Ito'y malapit na iniuugnay sa mga konsepto ng pananagutang moral, papuri, pagkakasala, at iba pang kahatulang nauukol sa mga bagay na ginawa nang malaya. Iniuugnay din ito sa mga konsepto ng pagpapayo, paghimok, deliberasyon, at pagbabawal. Ayon sa kaugalian, tanging ang mga ginawa lang nang bukal sa kalooban ang nararapat na papurihan o pagsisihan. Maraming iba't ibang alalahanin hinggil sa mga banta sa posibilidad ng malayang kalooban, na nag-iiba mula sa kung gaano ito nauunawaan, na siya namang maaaring pagdebatihan.

Ayon sa kaugalian, tanging ang mga ginawa lang nang bukál sa kalooban ang nararapat na papurihan o pagsisihan.