Sa Simbahang Katolika, ang Pistang Pangilin ay ang araw or mga araw kung kailan, “kailangang dumalo sa misa ang mga mananampalataya”, ayon sa Canon 1247 ng Batas Canon.