Ako si Parkhwangkang ay mahilig mag-edit ng Wikipedia.