Isang malayang ensiklopedya ang Wikipedia na tulong-tulong na isinusulat ng iba't ibang mga tao sa buong mundo. Mga tulong at tala ukol sa mga pagbabasa, pagsusulat at pagsali sa lipunan ng Wikipedia ang sumusunod na mga artikulo.

Talasalinan ng mga salita

Tala ng mga saling salita

 • Paunawa: Mga piling salita lamang ang nasa talaang ito, para sa iba pang mga mapagkukunan ng mga salin, pakitingnan ang tala ng mga talahuluganang nasa Wikipedia:Pagsasalinwika.

A

 • A: Isá, ang.
 • Abaca: Abaká.
 • Aback: nabigla, napatigagal, nagulumihanan
 • Abaft: sa gawíng likod, sa gawíng hulí (ng bangko o barko)
 • Abandon: magpabayâ, pabayaan; iwan; hwag kumandilì; huwag kumaling̃â.
 • Abandonment: Pagpapabayâ.
 • Abase: Humamak; papagpakumbabain.
 • Abasement: Pagkaabâ, pagkahamak.
 • Abash: Humiyâ.
 • Abate: Magpaliit, kumulang, magbawas.
 • Abatement: Pagkábabâ, bawas.
 • Abbey: Táhanan ng̃ mg̃a monghe ó mongha.
 • Abbot: Punò ng̃ mg̃a monghe, pang̃ulong monghe.
 • Abbreviate: Magpaiklî, iklián; magpadalî.
 • Abbreviation: Pag-iiklî, pagpapadalî.
 • Abscess: Pigsá, bagâ, nana.
 • Abdicate: Ibigay (sa ibá ang kaharian).
 • Abdication: Pagbibigay (sa ibá ng̃ kaharian).
 • Abdomen: Pusón, ibabâ ng̃ tiyan.
 • Abdominal: Nauukol sa pusón.
 • Abduct: Dahasín, agawin.
 • Abduction: Pangdadahas, pag-agaw.
 • Abeam: Sa kalwang̃an.
 • Abed: Nakáhigâ, nasa higaan.
 • Abet: Umayon, magbuyó.
 • Abeyance: Paghihintay, pag-asa.
 • Abhor: Yumamot, uminip.
 • Abhorrence: Yamot, iníp, muhì.
 • Abhorrent: Nakayayamot, nakakikilabot.
 • Abide: Tumahan, tumirá.
 • ability: kakayahan, kaya, abót, kapangyarihan.
 • Abilities: Katalinuan; kayamanan, pag-aarì.
 • Abject: Hamak, alipustâ.
 • Abject: Taong hamak.
 • Abjure: Talikdan ang isinumpâ; magbitiw.
 • Abjurement: Pagtalikod sa isinumpâ, pagbibitiw.
 • Ablaze:Nagliliyab, nagnining̃as.
 • Able: May-kaya, may-abot.
 • Ablution: Paghuhugas, abulusyon, paglilinis.
 • Ably: May kakayahan.
 • Abnegate: Tumalikod sa hinahang̃ad, magbitiw.
 • Abnormal: Walâ sa ayos, pang̃it.
 • Abnormality: Kawalán ng̃ ayos, kapang̃itan.
 • Aboard: Nakasakay sa sasakyán.
 • Abode: Táhanan, tírahan.
 • Abolish: Pumaram, pumawì, lumipol, magwalâ ng̃ halagá.
 • Abolition: Pagkapawì, pagkalipol, pagkawalâ ng̃ halaga.
 • Abominable: Nakaririmarim, nakasusuklam.
 • Abominably: Karimarimarim, kasuklamsuklam.
 • Abominate: Marimarim, masuklam.
 • Abomination: Karimarimarim; kabulukán.
 • Aboriginal: Káunaunahan ó ang ukol sa káunaunahan.
 • Aborigines: Mg̃a unang nanahan sa isang pook ó lupain. Mga katutubo.
 • Abortion: Pang̃ang̃anak ng̃ dî ganáp sa panahon, pagkalagas.
 • Abortive: Lagás, walâ sa panahon.
 • Abound: Sumaganà, managanà.
 • About: Malapit sa; hinggil sa, tungkol sa; humigit kumulang.
 • Above: Sa ibabaw, tang̃ì, nang̃ing̃ibabaw, higit sa lahat.
 • Above: Sa itaas; sa kaitaasan.
 • Abreast: magkatabi, kasiping.
 • Abridge: Iklián, liitán.
 • Abridgement: Kaiklián.
 • Abroad: Sa tanyag; sa labas ng̃ bahay ó sa ibang lupain.
 • Abrogate: Huwag bigyan ng̃ kabuluhan, alisan ng̃ kabuluhan.
 • Abrogation: Pagpapawalâ ng̃ kabuluhan.
 • Abrupt: biglâ.
 • Abruptness: Kadalian; kabiglaan; pagkawalang pitagan.
 • Abscess: Pigsá, tila bukol.
 • Abscind: Pumutol, humiwà, tumagâ.
 • Abscission: Pútol, hiwà.
 • Abscond: Magtagò; manirà ng̃ salapî.
 • Absence: Ang dî pagharap, pagkawalâ sa harap, ang dî pagdaló.
 • Absent: Walâ, dî kaharap, dî dumaló.
 • Absent: Maglayás, maglagalag.
 • Absolute:Nakapangyayari; ganap.
 • Absolution: Kalag, patawad.
 • Absolve: Kumalag, magpatawad.
 • Absorb: Humitit, humigop, sumipsip.
 • Absorbent: Humihigop, humihitit, sumisipsip.
 • Absorption: Higop, hitít, sipsíp.
 • Abstain: Magpigil.
 • Abstinence: Pagpipigil.
 • Abstemious: Mapagpigil.
 • Abstract: Hiwalay.
 • Abstract: Kuhulugán, katás, iklî.
 • Abstract: Humugot, maghiwalay.
 • Absurd: Tiwalî, balintunà.
 • Absurdity: Katiwalian, kabalintunaan.
 • Abundance: Kasaganaan.
 • Abundant: Saganà.
 • Abundantly: May kasaganaan.
 • Abuse: Pamamaslang, kapaslang̃an, pagpapakalabis.
 • Abuse: Mamasláng; magpakalabis.
 • Abusive: Lapastang̃an, malabis.
 • Abut: Tumapos, mapaabót.
 • Abyss: Lalim, kalaliman; bang̃in.
 • Accede: Pumayag.
 • Accelerate: Magmadalî, magtumulin, madaliin
 • Acceleration: Dalî, tulin, liksí.
 • Accent: Tudlít, asento, diin.
 • Accept: Tumanggap.
 • Acceptable: Matatanggap, kaayaaya, katangap-tanggap.
 • Acceptably: Kalugodlugod.
 • Acceptance: Pagtanggap.
 • Acceptation: Pagkatanggap.
 • Access: Pag-ábot, paglapit; daan;
 • Accession: Pagpayag; karagdagan.
 • Accident: Kapahamakán, pagkakataon.
 • Accidental: Hindî sinasadyâ, nagkataon.
 • Acclaim: Pumuri.
 • Acclamation: Pagpuri.
 • Acclivity: Ahunín, sálung̃ahin.
 • Accommodate: Magpaginhawa, magbigay-loob, makibagay.
 • Accommodating: Mapag-alay, mapaglingkod.
 • Accommodation: Ginhawa, kasiyahán.
 • Accompaniment: Pakikisama, pakikitugmâ.
 • Accompany: Sumama, tumugmâ, makisama, makitugmâ.
 • Accomplice: Karamay.
 • Accomplish: Yumarì, tumapos, magwakas, gumanap.
 • Accomplished: Yarì, tapós, ganap.
 • Accomplishment: Pagyarì, pagtapos, pagwawakas, pagganap.
 • Accomptant: Tagabilang.
 • Accord: Kásunduan; pagkaayon, pagkatugmâ.
 • Accord: Pumayag, makipagkasundô.
 • Accordance: Pagkakasundô, pagkakatuos.
 • Accordant: Nagkakaayon, nagkakatugmâ.
 • According: Ayon, alinsunod.
 • Accordingly: Naaayon; naaalinsunod.
 • Accost: Sumalubong, bumatì.
 • Account: Bilang, tuús; kurò; turing.
 • Account: Tumuús, bumilang.
 • Accountability: Pananagot.
 • Accountable: Nananagot.
 • Account-book: Aklat na tálaan ng̃ utang at pautang.
 • Accountant: Nananagot.
 • Accountant: Tagabilang.
 • Accoutre: Humandâ, gumayak.
 • Accoutrements: Gayak, daladalahan, báon.
 • Accredit: Magbigay ng̃ crédito, magbigay-dang̃al, magkatiwalà.
 • Accredited: Kilala, pinagkakatiwalaan.
 • Accrue: Magdagdag, mangyari, pagkálabasan.
 • Accumulate: Magbunton, magsalansan, mag-ipon
 • Accumulation: Bunton, pagkakadagandagán, salansan.
 • Accuracy: Ing̃at, ganap, linis.
 • Accurate: Ganap, lubos, tumpak
 • Accurse: Sumumpâ, tumung̃ayaw, manung̃ayaw, lumait.
 • Accursed: Sinumpâ, nilait, tinung̃ayaw.
 • Accusation: bintang; paratang,akosasyun
 • Accusable: salarín,maisusumbong
 • Accuse: Magsumbong, magsakdal, akusa
 • Accustom: Maugalian, masanay, mamihasa, mahirati.
 • Accustomed: Hirati, bihasa, sanáy, datihan.
 • Ace: Alás.
 • Acerbity: Kapaitan, kasaklapan.
 • Ache: Sakít, anták, kirót, hapdî.
 • Ache: Sumakít, umantak, kumirot, humapdî.
 • Achieve: Yumarì, magtamó, kamit
 • Achievement: Pagyarì, Pagkamit, Pagtamo.
 • Aching: Pagsakit, pag-antak, pagkirot
 • Acid: Asim
 • Acid: Ásido.
 • Acidity: Asim, kaasiman, kaasdán
 • Acknowledge: Kumilala, magpahayag.
 • Acknowledgement: Pagkilala.
 • Acme: Taluktok, kataastaasang dako; ang lang̃it na tapát sa ating ulo.
 • Acolite: Sakristan.
 • Acorn: Bung̃a, ensina.
 • Acoustic: Nanukol sa ting̃ig.
 • Acoustics: Karunung̃an sa ting̃ig at pakikinig.
 • Acquaint: Magbigay-alam, magbigay-páuna, makipagkilala
 • Acquaintance: Pagkakilala.
 • Acquainted: Kakilala, kilala.
 • Acquiesce: Makiayon, pumayag.
 • Acquiescence: Pakikiayon, pagpayag.
 • Acquiescent: Sang-ayon, payag.
 • Acquire: Magkamít; magtaglay, magtamó, magkaroon.
 • Acquirement: Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon.
 • Acquit: Magpalayà, magpakawalâ, magpatawad.
 • Acquital: Patawad.
 • Acre: Sukat ng̃ lupà na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49½ bara ang lapad.
 • Acrid: Maanghang, naninigid.
 • Acrimony: Anghang.
 • Acrobat: Sirkero.
 • Across: Patawíd, sa kabilâ.
 • Act: Gumawâ, lumabas (sa dulaan) ó mag-artista.
 • Act: Gawâ, yarì, yugtô, kilos, Akto
 • Action: Gawâ, kilos, galaw, aksyon.
 • Actionable: Maparurusahan, salarín.
 • Active: Masikap, mabisa, Aktibo
 • Activity: kilos, gawain.
 • Actor: Ang gumagawâ; lumalabas (sa dúlaan o pelikula)
 • Actress: Babaing lumalabas o gumaganap na karakter (sa dúlaan o pelikula)
 • Actual: Kasalukuyan, Aktwal.
 • Actuate: Mag-udyok, magbuyó; magsagawâ.
 • Acumen: Katalasan ng̃ isip.
 • Acute: Matulis, matalinò.
 • Addition: Karagdagan.
 • Adjective: Pang-uri.
 • Adverb: Pang-abay.
 • Airplane: Eroplano, salipawpaw.
 • Airport: Paliparan.
 • Amount: Halaga.
 • Announcement: Pahayag, Anunsyo.
 • Apple: Mansanas.
 • Approach: Lapitan, lumipat (pandiwa), paglapit (pangngalan), dulog.
 • Apricot: Aprikot.
 • Archipelago: Arkipelago, kapuluan.
 • Around: libot.
 • Arrangement: Ayos, kaayosan, kaayusan.
 • Art: Sining.
 • Article: Artikulo, lathala, lathalain.
 • Artificial: Gawa-gawâ
 • Attach: Ikabit, ilakip, isama, iugnay.
 • Attack: Lusubin, salakayin.
 • Attempt: Subukin, pagpilitan.
 • Attitude: Ugali, Gawi
 • Author: Autor, awtor, may-akda, may-katha, mangangatha, manunulat
 • Avocado: Abokado.
 • Avoid: Iwas, iniwasan, iniiwasan, iiwasan
 • Axis: Taluhog.
 • Axle: Taluhog.
 • Adage: Kasabihan ó kawikaan.
 • Adamant: Matigas na matigas.
 • Adam’s apple: Gulunggulung̃an.
 • Adapt: Ibagay; isang-ayon; ikanâ, ikapit.
 • Adaptable: Bagay, maaaring parisan.
 • Adaptation: Pagbabagay, pagaakmâ.
 • Add: Magdagdag; magpunô; magsugpong, magdugtong.
 • Adder: Isang urì ng̃ ahas na makamandag.
 • Addict: Magtalagá, mag-ukol.
 • Addition: Dagdag; pagbubuô.
 • Additional: Dagdag.
 • Addle: Bugok, bulok; walang lamán.
 • Addle: Bumugok, bumulok.
 • Address: Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay.
 • Address: Magsalaysay, manalitâ, magtagumpay.
 • Adduce: Maglitaw ng̃ katotohanan, magbigay-liwanag.
 • Adept: Marunong, matalinò, bihasa.
 • Adequate: Sukat, akmâ, bagay.
 • Adhere: Kumiling, kumampí, umayon; dumikit.
 • Adherence: Pagkatig, pagkampí.
 • Adherent: Makiling; paladikit.
 • Adhesion: Pagkatig, pagkampí.
 • Adhesive: Malagkit; paladikit.
 • Adieu: Paalam.
 • Adipose: Matabâ, masebo.
 • Adjacent: Katabí, kalapít.
 • Adjective: Pangturing, adhetibo.
 • Adjoin: Magdugtong, magsugpong, magkabít.
 • Adjourn: Magpaliban.
 • Adjournment: Pagpapaliban.
 • Adjudge: Humatol.
 • Adjunct: Karugtong, karatig.
 • Adjuration: Panunumpâ.
 • Adjure: Manumpâ.
 • Adjust: Maglapat, mag-ayos.
 • Adjustment: Pagkakalapat, pagkakaayos.
 • Adjutant: Katulong, ayudante.
 • Administer: Mang̃asiwà.
 • Administration: Pang̃asiwaan.
 • Administrator: Tagapang̃asiwà.
 • Admirable: Kagilagilalas.
 • Admiral: Pang̃ulo ng̃ hukbong-dagat.
 • Admiration: Panggigilalás, pagtataká, pamamanghâ.
 • Admire: Manggilalas, magtaká, mamanghâ.
 • Admissible: Matatanggap, tinatanggap.
 • Admission: Tanggap, pagtanggap.
 • Admit:Tumanggap.
 • Admittance: Pahintulot, pahintulot na makapasok.
 • Admix: Maghalò, maglahok.
 • Admixture: Halò, lahók.
 • Admonish: Pagsabihan, pang̃usapan.
 • Admonition: Payo, aral.
 • Ado: Hirap; guló; aling̃awng̃aw.
 • Adopt: Umampon, umaring-anák.
 • Adoption: Pag-ampon, pag-aring-anák.
 • Adorable: Marapat, sambahín; nakágigiliw.
 • Adoration: Pagsambá.
 • Adore: Sumambá.
 • Adorn: Gayak, palamuti.
 • Adorn: Maggayak.
 • Adrift: Nakalutang; sa talaga ng̃ mg̃a alon; sa bala na.
 • Adroit: Maliksí, sanáy.
 • Adulation: Hibò, tuyâ, wikàwikà.
 • Adult: Matandâ, magulang.
 • Adulterant: Mapang̃alunyâ; mapagbantô.
 • Adulterate: Mang̃álunyâ, makiagulò; sumirà, maghalò.
 • Adultery: Pang̃ang̃alunyâ, pakikiagulò.
 • Advance: Pagsulong, pagtulóy.
 • Advance: Sumulong, magpatuloy.
 • Advancement: Pagkasulong, pagbuti.
 • Advantage: Higít, lamáng, pakinabang.
 • Advent: Pagdating.
 • Adventure: Hindî sinasadyâ, pagkakataón.
 • Adventure: Mang̃ahas, magbakasakalì.
 • Adventurer: Mapagbakasakalì.
 • Adventurous: Matapang, mapang̃ahas.
 • Adverb: Adverbio (pangbago).
 • Adversary: Kalaban, katalo, kabanggà, katunggalî.
 • Adverse: Laban, salung̃á.
 • Adverse: Sumalangsang humadlang.
 • Adversity: Kahirapan, sakunâ.
 • Advert: Magbigay páuna, kumaling̃à.
 • Advertise: Magbalità, magpahiwatig.
 • Advertisement: Balità, pasabi, pahiwatig.
 • Advise: Payo, aral.
 • Advise: Pumayo, umaral.
 • Adviser: Tagapayo, tagaaral.
 • Advocate: Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pintakasi.
 • Advocate: Magsanggalang, mamagitan.
 • Aerial: Nauukol sa hang̃in.
 • Afar: May kalayuan, may agwat.
 • Affability: Lugód.
 • Affable: Nakalulugod, maamongloob.
 • Affableness: Kaluguran, kaamuangloob.
 • Affair: Bagay, pakay, sadyâ, layon, usap.
 • Affect: Pumukaw, makabaklá.
 • Affectation: Pukaw, baklá.
 • Affected: Pukáw, tinablán ó tinatablan.
 • Affectionate: Mairog, magiliw.
 • Affiance: Típanan sa pag-aasawa; pagtitiwalà.
 • Affidavit: Kasulatan ó pahayag na ipinanunumpâ.
 • Affiliate: Makianib, makisapì.
 • Affiliated: Kaanib, kasapì.
 • Affiliation: Pagkaanib, pagkasapì.
 • Affined: Bilang, kamag-anak.
 • Affinity: Pagkahinlog, pagkabilang na kamag-anak.
 • Affirm: Magpatunay, magpatibay.
 • Affirmable: Mapatutunayan.
 • Affirmation: Patotoo, patunay.
 • Affirmative: Nagpapatunay, tahás.
 • Affix: Isugpong, idugtong.
 • Affix: Sugpong, dugtong.
 • Afflict: Dumalamhati, magpahirap.
 • Affliction: Dalamhatì, hapis.
 • Affluence: Kasaganaan, kayamanan.
 • Affluent: Saganà, mayaman.
 • Afflux: Pagtatagpô ng̃ dalawang ilog.
 • Afford: Magbigay, magtaan.
 • Affray: Lusob, away.
 • Affright: Gitla, gulat.
 • Affright: Gumitlá, gumulat, tumakot.
 • Affront: Pamukhâ, pagmura, lait.
 • Affront: Magpamukhâ, ipamukhâ, lumait.
 • Afield: Sa parang, sa lawa.
 • Afire: Nagliliyab, nagnining̃as.
 • Afloat: Nakalutang.
 • Afoot: Lakád.
 • Afore: Náuna, dati.
 • Aforesaid: Násabi, nábanggit.
 • Afortime: Noong una, datihan, noong araw.
 • Afraid: Takót.
 • Afresh: Panibago, mulî, ulî.
 • Aft: Sa gawíng likod.
 • After: Pagkatapos.
 • Aftermath: Supling.
 • Afternoon: Hapon.
 • Afterward: Pagkatapos.
 • Afterwards: Pagkatapos.
 • Again: Ulî, mulî.
 • Against: Laban, sa harap.
 • Agape: Pasulyapsulyap.
 • Agate: Ágata (batong mahalagá na sarisaring kulay.
 • Age: Gulang, tandâ.
 • Aged: Matandâ, katandaan.
 • Agency: Pang̃asiwaan, kátiwalaan, ahensiya.
 • Agent: Katiwalà, ahente.
 • Agglomerate: Mapisan, mábunton, magkadagandagan.
 • Aggrandize: Magpalakí, lakihán, magbunyî.
 • Aggrandizement: Kalakhan, kabunyian.
 • Aggravate: Bumigat, lumalâ, lumubhâ.
 • Aggravation: Pagbigat, paglalâ, paglubhâ.
 • Aggregate: Kabuuan.
 • Aggregate: Magtipon, tumipon, bumuô.
 • Aggregated: Tinipon, binuó; kinasama.
 • Aggregation: Pagbuo, pagtitipon, pagpipisan.
 • Aggress: Dumaluhong.
 • Aggression: Daluhong, salakay.
 • Aggressive: Nakasasakít; dumadaluhong, lumulusob.
 • Aggressor: Ang dumadaluhong.
 • Aggrievance: Kaapihán, kaadwâan.
 • Aggrieve: Magpasamâ ng̃ loob.
 • Aghast: Sindak.
 • Agile: Maliksí, matulin.
 • Agility: Kaliksihan, katulinan.
 • Agitate: Umugâ, umalog, lumuglog, yumugyog; magpakilos.
 • Agitation: Pag-ugâ, pag-alog, pagluglog, pagpapakilos.
 • Agitator: Tagaudyok, tagayugyog.
 • Ago: Malaon na.
 • Agog: Sa nais, sa nasà.
 • Agoing: Kauntî na, handâ na, hala.
 • Agonize: Maghing̃alô, maghirap, maglubhâ.
 • Agony: Paghihing̃alô, paghihirap.
 • Agree: Umayon, pumayag.
 • Agreeable: Nakalulugod, maligayà; marapat.
 • Agreeably: Nakalulugod, kawiliwili, kaayaaya.
 • Agreement: Kásunduan, káyarian.
 • Agriculture: Pagsasaka, paglinang, pagbubukid, Agrikultura
 • Agricultural: Nauukol sa pagsasaka, Agrikultural
 • Aground: Sadsad, sayad.
 • Ague: Ng̃iki.
 • Ah!: Ah! abá! ahá!
 • Ahead: Sulong pa, sa unahán, sa harap.
 • Aid: Tulong, abuloy.
 • Aid: Tumulong, umabuloy.
 • Aid-de-camp: Ayudante de campo, tulong sa kampo.
 • Ail: Dumalamhatì, sumakít; bumagabag.
 • Ail: Damdam, sakít.
 • Ailment: Sakít, antak, kirot, hapdî.
 • Aim: Tudlâ.
 • Aim: Tumudlâ, umapuntá.
 • Aimless: Walang tung̃o, walang sadyâ, walang pakay, anomang pangyarihan.
 • Apace: Pagdaka, karakaraka, may katulinan.
 • Air: Hang̃in, ligoy ng̃ tugtugin.
 • Air: Ibilad, iyangyang, patuyuin.
 • Airgun: Escopeta de biento.
 • Airhole: Híng̃ahan, butas para sa hangin.
 • Airiness: Aliwalas, gaan ng̃ katawan.
 • Air-pump: Kasangkapang nakapagbibigay hang̃in.
 • Airy: Hinggil sa hang̃in.
 • Aisle: Sulambî, daan sa pagitan ng̃ dalawang taludtod, upuan ó bangkô.
 • Ajar: Nakabukas ng̃ kauntî.
 • Ake: Umantak kumirot.
 • Akimbo: Baluktot.
 • Akin: Kadugô, kamag-anak, kawang̃is.
 • Alabaster: Alabastro.
 • Alacrity: Kasayahan, gaan ng̃ loob.
 • Alkalinity: Kaalkahán.
 • Alamod: Ayon sa ugalí, sunod sa moda.
 • Aland: Sa lupà.
 • Alarm: Pagibík, babalà, gulat, guló.
 • Alarm: Magpagibík, gumulat, lumigalig.
 • Alarm-bell: Bating̃aw na pamukaw.
 • Alarm-clock: Orasan na panggising.
 • Alarm-post: Bantayan.
 • Alarm-watch: Relos na panggising.
 • Alas: sa abá, ay!
 • Alate: Sa kátapustapusan.
 • Alb: Bukang-liwayway.
 • Albeit: Bagaman, kahit, gayon man.
 • Album: Album.
 • Albumen: Putì parte ng̃ itlog.
 • Alcohol: Alkohol, alak
 • Alcove: Silíd.
 • Alderman: Punong bayan.
 • Ale: Serbesa.
 • Alee: Sa gilid ng̃ sasakyan na walang lamán.
 • Alembic: Alakán.
 • Alert: Maing̃at, maagap, handâ.
 • Algebra: Álhebra, mataas na karunung̃an sa pagbilang.
 • Alias: Palayaw; sa ibang paraan.
 • Alibi: Hindî dumaló sa pinagtipanan.
 • Alien: Tagaibang lupà, iba, mula sa ibang planeta.
 • Alienate: Ilipat sa iba, isalin sa iba.
 • Alienation: Paglilipat sa iba
 • Alife: Porbida (sumpâ).
 • Alight: Nagnining̃as, nagliliyab, may sindí, naliwanagan.
 • Alight: Lumusong, umibís, bumabâ.
 • Alike: Kawang̃is, katulad, kagaya; gayon din.
 • Aliment: Pagkain.
 • Alimental: Nakapagpapalakas na pagkain.
 • Alimentary: Masustancia.
 • Alive: Buháy; gumagalaw.
 • All: Lahat, pawà, pulos, taganas.
 • All: Buô, lubos, lahat.
 • All: Kalahatan, kabuuan.
 • Allay: Umigi, tumahimik pumayapà, guminghawa.
 • Allayment: Ginghawa, igi.
 • Allegation: Pagpapatunay; tutol, paratang.
 • Allege: Tumutol, mananggalang; magpatunay; magpahayag.
 • Allegiance: Pagtatapat.
 • Allegoric: Tinatalinghagà.
 • Allegorical: Katalinghagààn.
 • Allegorize: Talinghagain.
 • Allegory: Talinghagà.
 • Alleviate: Guminghawa, gumaan.
 • Alleviation: Ginhawa, gaan.
 • Alley: Lansang̃ang mapunong kahoy, daanan.
 • Alliance: Kásunduan, káyarian.
 • Allied: Kasundô kakampi, kaisa.
 • Alligate: Pagtaliin.
 • Alligator: Buwaya.
 • Alliteration: Pagtititik.
 • All-night: Magdamag.
 • Allot: Mag-ukol, magtadhanâ.
 • Allotment: Pag-uukol, pagtatadhanâ, pagbabahagi.
 • Allow: Pumayag, magpahintulot.
 • Allowable: Mapapayagan.
 • Allowance: Pahintulot, kapahintulutan, baong pera, karagdagan, pasobra.
 • Alloy: Halûan, lahukan.
 • Alloy: Lahók, haló,tumbaga
 • All Saints' day: Todos los Santos, Araw ng mga Santo.
 • All Souls' day: Araw ng mga Kaluluwa.
 • Allspice: pamintá; sinamuno at ibp
 • Allude: Bumanggit; banggitin.
 • Allure: Umalò, humimok.
 • Allurement: Alò, himok; hibò dayà.
 • Alluring: Nakahahalina, kahalihalina.
 • Allusion: Pagbanggit ng̃ isang bagay na tinutukoy sa ibang paraan.
 • Ally,: Kasundô, kakampí, kaalyado
 • Ally: Gumawâ ng̃ pakikipagkasundô ó pakikipagkayarî.
 • Almanac: Kalendaryo, taunang libro ng mga mahahalagang pangyayari sa mundo.
 • Almighty: Makapangyarihan sa lahat.
 • Almighty: May-kapal, Bathalà, Diyos.
 • Almond: Almendras, pilì.
 • Almond-tree: Punò ng̃ pilì.
 • Almoner: Tagapagbigay ng limós
 • Almost: Halos, malapitlapit.
 • Alms: Limós, kaawang gawâ.
 • Almsgiver: Mapagbigay-limós.
 • Almsgiving: Paglilimos.
 • Almshouse: Bahay-ampunan ng̃ mahihirap.
 • Aloft: Sa itaas, sa ibabaw.
 • Alone: Íisa, nag-íisa.
 • Alone: Lamang, tang̃ì.
 • Along: Sa gawî, sa hinabahabà.
 • Alongside: Sa gawing tabí.
 • Aloof: Buhat sa malayò.
 • Aloud: Sigaw, tinig na malakás.
 • Alow: Sa ibabâ.
 • Alphabet: Abákadâ, alpabeto.
 • Alphabetic: Ayon sa sunod ng unang titik.
 • Alphabetical: Ayos sa titik.
 • Already: Na, handâ na.
 • Also: Naman, rin, man, rin naman, din, din naman.
 • Altar: Altár, dambanà.
 • Alter: Bumago, umiba, baguhin, ibahin.
 • Alterable: Nababago, naiibá.
 • Alterant: Nakababago, nakaiiba.
 • Alteration: Pagbabago, pagiibá.
 • Alternate: Halinhinan, halíhalilí.
 • Alternate: Humalili.
 • Alternation: Paghalili.
 • Although: Bagaman.
 • Altitude: Taas, kataasan, tayog.
 • Altogether: Lahatlahat, parapara, pawà, pulos.
 • Alum: Alumbre, Tawas.
 • Always: Lagì, palagì, parati.
 • A. M.: Oras sa umaga.
 • Amability: Kagandahang-loob.
 • Amain: May kabiglaanan.
 • Amalgam: Pagkakahalò ng̃ iba’t ibang metal.
 • Amalgamate: Maghalòhalò ng̃ iba’t ibang metal.
 • Amalgamation: Paghahalohalò ng̃ iba’t ibang metal.
 • Amanuensis: Tagasalin ó tagasulat ng̃ idinidiktá ng̃ iba.
 • Amass: Magbunton, magsalansan.
 • Amassment: Bunton, salansan.
 • Amateur: Hindi sanay na kasali.
 • Amaze: Sindak, gitla, gulat.
 • Amaze: Sumindak, manggulat manggitlá.
 • Amazement: Pagkasindak, pagkagulat, pagkagitla.
 • Amazon: Amasona; (babaing malakas at may ugaling lalaki)
 • Amazonian: Babaing mangdidigmâ.
 • Ambassador: Sugò, embahador, kinatawan.
 • Ambassadress: Sugong babae, asawa ng̃ sugong lalaki.
 • Amber: Ambar.
 • Ambient: Pang̃inorin.
 • Ambiguity: Alinlang̃an, álang̃aning kahulugan.
 • Ambiguous: Álang̃anin, magkabikabilang kahulugan.
 • Ambit: Paligid, palibot.
 • Ambition: Pita, dî kawasang hang̃ad.
 • Ambitious: Mapagpita, mapaghang̃ad.
 • Amble: Sumabay sa paglakad ng kabayo.
 • Amble: Lakad ng̃ kabayo.
 • Ambulance: Ambulansiya, arag-arag.
 • Ambuscade: Habatín, harang̃in.
 • Ambuscade: Habát, harang.
 • Ambush: Humabát, umabat.
 • Ambush:Habát, abat.
 • Ameliorate: Magpagaling, magpabuti.
 • Amelioration: Paggaling, pagbuti.
 • Amen: Amén, siya nawâ.
 • Amenable: Nananagot, nananagutan.
 • Amend: Umibá, bumago, magsusog.
 • Amendable: Naaayos, maaayos.
 • Amendment: Pagkabago.
 • Amends: Kagantigan, kabayaran.
 • Amenity: Kagandahang-loob, gandá, kaligayahan.
 • American: Amerikano, taga Amérika.
 • Americanism: Pagkaamerikano.
 • Americanize: Amerikanuhin.
 • Amethyst: Amatista (isang mahalagang bató).
 • Amiability: Kaibig-ibig na asal, kagandahang-loob.
 • Amiable: Magiliw, magandangloob.
 • Amicable: Mapagkaibigan.
 • Amicability: Pakikipagkaibigan.
 • Amid: Sa pagitan ng̃, sa gitnâ ng̃.
 • Amidst: Sa pagitan ng̃, sa gitna ng̃.
 • Amiss: Salarín, malî.
 • Amiss: May pagkakasala, may pagkakamalî.
 • Amiss: Sala, kamalian.
 • Amity: Pagkakaibigan.
 • Ammoniac: Amoniako.
 • Ammunition: Munisyones, gamit ng̃ nakikipagdigmà gaya ng̃ punlô, pulburá.
 • Amnesty: Kapatawaran, lubós na paglimot.
 • Among: Sa gitnâ ng̃.
 • Amongst: Sa gitnâ ng̃ mga.
 • Amorous: Masintahin, mairugin.
 • Amount: Magkahalaga; umabot, sumapit.
 • Amount: Halagá, kabuoan, kalahatan.
 • Amper: Bukol.
 • Amphibious: Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati.
 • Amphitheatre: Anfiteatro.
 • Ample: Malawig, malawak.
 • Amplify: Palawigin, lakhán.
 • Ampliation: Kalakhan, kalawigan.
 • Amplitude: Lawig, abót, kasaganaan.
 • Amply: May kalawigan.
 • Amputate: Maghiwalay ng̃ anumang bahagi ó sangkap ng̃ katawan.
 • Amputation: Paghihiwalay ng̃ anomang bahagi ó sangkap ng̃ katawan.
 • Amuck: May pagkabalasik.
 • Amulet: Anting-anting, agimat.
 • Amuse: Mag-aliw, maglibang.
 • Amusement: Áliwan, líbang̃an.
 • Amusing: Nakaaaliw, nakalilibang.
 • An: Isa.
 • Anachoret: Anakoreta (ang namumuhay ng̃ bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap).
 • Anaconda: Sawá, malaking ahas.
 • Analogous: Kahawig, kahuwad.
 • Analogy: Pagkakahawig, pagkakahuwad.
 • Analysis: Paglilitis, suri, pagsurì.
 • Analyse: Lumitis, sumurì.
 • Analytical: Ang ukol sa pagsiyasat ng̃ isang gawâ ó talumpatì.
 • Anarch: Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng̃ pámahalaan.
 • Anarchist: Anarkista, ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng̃ pámahalaan.
 • Anarchy: Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng̃ pámahalaan.
 • Anathema: Sumpâ.
 • Anathematize: Sumumpâ.
 • Anatomical: Ang nauukol sa karunung̃ang paglilitis ng̃ mg̃a kapinsalaan ng̃ mg̃a sangkap ng̃ katawan.
 • Anatomy: Karunung̃an sa paglilitis ng̃ mg̃a kapinsalaan ng̃ mg̃a sangkap ng̃ katawan.
 • Ancestor: Kánunuan, pinagbuhatan, pinanggaling̃an.
 • Ancestral: Lahì, nauukol sa kánunuan.
 • Ancestry: Pagkakasunodsunod ng̃ mg̃a nuno’t magulang sa angkan ó lahì.
 • Anchor: Sinipete, sawo. Angkora, Angkla.
 • Anchor: Mahulog ng̃ sinipete, dumaong.
 • Anchorage: Dakong pinaghuhulugan ng̃ sinipete ng̃ mg̃a sasakyan.
 • Anchored: Nakasinipete, nakadaong.
 • Anchovy: Halubaybay.
 • Ancient: Matandâ, lumà, dati, una, laon.
 • Ancient: Unang tao, sina-una.
 • And: At.
 • Anecdote: Salaysay na may taglay na aral ó pang̃aral.
 • Anew: Panibago, bago, mulî, ulî, ulit.
 • Angel: Anghél.
 • Angelic: Parang anghél, mukhang anghél, nauukol sa anghél.
 • Angelical: Parang anghél, mukhang anghél, nauukol sa anghél.
 • Angel-like: Mukhang anghél, parang anghél.
 • Anger: Galit, init.
 • Anger: Magalit, mag-init.
 • Angle: Sulok, likô, kantó; bingwít.
 • Angle: Mamingwít, bumingwít.
 • Angler: Tagapamingwít, tagabingwit, mámimingwit, ang namimingwit.
 • Anglican: Anglicano (ang ukol ó nasasanib sa kapisanan ng̃ pananampalatayang ito).
 • Anglicize: Isalin sa wikang inglés.
 • Angrily: May pagkagalit, may pagiinit.
 • Angry: Galít, inít.
 • Anguish: Kahirapan, hirap, hapis, dálita.
 • Angular: Ang ukol sa panulok.
 • Angularity: Anyong panulok.
 • Anights: Gabi-gabí.
 • Anil: Isang halaman na ang dahon at usbóng ay ginagawang tinang bughaw.
 • Animal: Hayop.
 • Animate: Buháy, may kálulwa, maliksí.
 • Animate: Bumuhay, bubayin, pagsauliing-loob, pukawin ang loob, paliksihín.
 • Animated: Buháy, maliksí, ganyák.
 • Animation: Pagkaganyak; kaliksihan.
 • Animosity: Pakikipag-alit, pagmamasamang-loob, pagtatanim.
 • Anise: Anís.
 • Aniseed: Buto ng̃ anis.
 • Ankle: Bukong-bukong.
 • Annals: Mg̃a kasaysayang nangyayari sa taón-taón.
 • Anneal: Tumimplá ng̃ kristal ó salamin.
 • Annex: Karugtong, kakabít, kaugpong.
 • Annex: Idugtong, ikabit, isugpong.
 • Annexation: Dugtong, sugpong.
 • Annihilate: Lipól, wasak.
 • Annihilate: Lumipol, magwasak.
 • Annihilation: Pagkalipol, pagkawasak.
 • Anniversarily: Taón-taón.
 • Anniversary: Anibersaryo, taunang pagdiriwang.
 • Announce: Magbalità, maghayag, maglathalà.
 • Announcement: Balità, pahayag, lathalà, pahiwatig.
 • Announcer: Tagapagbalità, tagalathalà tagapagpahayag.
 • Annoy: Yumamot, makainip, makagalit, lumigalig, bumagabag.
 • Annoyance: Yamot, bagabag, ligalig.
 • Annual: Táunan, nagtatagal ng̃ sangtaón.
 • Annual: Taunang aklat, ulat ó páhayagan na pinalalabas ng̃ minsan sa isang taón.
 • Annually: Taun-taón.
 • Annuity: Salaping kinikita ó tinatanggap sa taón-taón.

B

 • back: likod
 • background: sanligan
 • balsam apple: ampalaya
 • banana: saging
 • banana: takad
 • behavior: ugali
 • bit: kapiraso, maliit
 • big: malaki, dakô
 • biography: talambuhay
 • biology: haynayan
 • blackberry: lumboy
 • black berries: duhat
 • blow: hampas, ihip
 • body: katawan, lawas
 • borrow: hiram
 • break: basagin, sirain

C

 • calf (hayop): bisiro, bulo
 • campaign: kampanya, kilusan
 • care (pangngalan): pag-alaga, pag-aruga, pag-ingatan
 • care (pandiwa): alagaan, arugain, ingatan
 • case: kaso, lalagyan
 • cashew: kasuy
 • capacity, load: lulan
 • center': lundô
 • certain': tiyak
 • chance: pagkakataon, oportunidad
 • change: sukli, pagbabago
 • cherry: seresa
 • chestnut: kastanyas
 • chief: punò
 • choice: pili, napili
 • citrus: sitrus
 • city: lungsod, siyudad
 • citizen: mamamayan
 • class: uri
 • coldness: lamíg
 • collect, gather together,: lagom
 • coconut: niyog, buko
 • community: pamayanan
 • companion: abay
 • compare: ipaghambing, ipagkumpara, paghambingin
 • complete: buo
 • compute: tuos
 • concentrate: tingob
 • condition: kalagayan, ayos
 • condense: kintáy
 • conductor: saluyán
 • connection(physical): kadugtong
 • connection(relation/conceptual): ugnáy
 • consider: isaalang-alang, isipin, alagatain
 • contrive: laláng
 • convey: hatíd
 • coolness: lamíg
 • correct: tama
 • country: bansa
 • course (of study): balangkas (ng pagaaral)
 • crack: biyak, basag, lamat
 • craft: mga gawaing-kamay
 • create: likha, lumikha, gumawa
 • crush: durugin, pisain
 • cucumber: pipino
 • curved: likô
 • customs: mga asal, mga ugali o pag-uugali, mga gawi, mga nakasanayan, mga tradisyon
 • cut: putol, putulin
 • cylindical: binumbóng

D

 • damage: pinsala, sira
 • danger: panganib
 • death: patay, kamatayan
 • decoration: palamuti, dekorasyon
 • decrease: bawas
 • defense: depensa
 • deliver: hatíd
 • denominator: pamahagi
 • department (as in government): departamento, kagawaran
 • design: antáng
 • destruction: pagkasira
 • detail: bagay-bagay, maliit na bahagi
 • development: unlad
 • deviate: lihis
 • diacritic: tuldik
 • dictionary: diksyunaryo, talatinigan, talahuluganan
 • direct measurement: sukat
 • disconnect: tanggál
 • dismantle: tanggál
 • distance: agwát
 • doctrine: aral
 • drop: bitiwan, ibaba, ibagsak, ilaglag
 • duty: tungkulin

E

 • earth: daigdíg
 • edge: gilid
 • electricity: dagitab
 • encyclopedia: santaláalaman
 • energy: kusóg
 • euphemism: paglulumanay
 • effect: bisà
 • effort: sikap, pagsisikap
 • establish: tatag
 • especially (conjunct): lalo na...
 • ever: lagì
 • evolution: pagsunlad, kasunlaran
 • evolve: sunlad
 • experiment, trial: tiláw (Hiligaynon)
 • expert: dalubhasà
 • expose: tambad

F

 • facing (something): baling
 • fall: nahulog
 • feature: kaanyuan
 • field: larang
 • fig: igos
 • fight away: labanan
 • figure: laraw
 • fire extinguisher: pamatay-sunog
 • firmness: tatág
 • flight: lipád
 • flame: alab, ningas
 • focus: tingob
 • foreign: banyaga, panlabas
 • form: anyô
 • formal: maanyô
 • foundation (structure part): takad
 • fraction: hatimbilang
 • front: harap, unahan,itsura, katangian
 • fungicide: pamatay-dapulak

G

 • gap: agwát
 • gather: tingob
 • gender: kasarian
 • general: lahatán, pangkalahatán
 • gerund: pandiwang makangalan
 • (geological) era: higtián
 • (geological) period: puktól
 • (geological) epoch: daktion
 • (geological) age: kapanáhunan
 • goal: hangad, hangarin, layon, layunin
 • gooseberry: gusberi
 • government: pamahalaan
 • grain: butil
 • granular: malabutil
 • grade (year level in school): baitang
 • grammar: balarila
 • grammarian: mambabalarila
 • grape: ubas
 • grapefruit: kahel
 • gravitation: kadagsinan
 • gravity: dagsín
 • great: dakila, dakô
 • group: pangkat
 • ground: dutá
 • guava: bayabas
 • gulf: golpo

H

 • halt: tigil
 • help: tulong, tuwang
 • hidden: kublí
 • hindrance: balakid
 • hole: butas

I

 • idiom: kawikaan, idyom, idyoma
 • impale: tuhog
 • important: mahalaga
 • inclusion: dawit
 • increase: dagdagan, damihan, dagdag
 • indirect measurement: sukod
 • information: kaalaman, impormasyon
 • inquiry: usisa
 • innuendo: dunggit
 • inside: sulúd
 • instant': daglî, igláp
 • instruction: instruksyon, panuto
 • insecticide: pamatay-kulisap
 • integer (mathematics): buumbilang
 • interval: agwát
 • involvement: dawit
 • island: isla, pulo

J

 • jack fruit: langka
 • joke: biro
 • jolt: gulat, gitla
 • jump: lundag, talon

K

 • key: susi
 • kick: tadyak, sipa
 • kind: klase, uri, bait
 • knot: buhol

L

 • leader: pinunò (neutral,) pamunò (mildly derogatory), simunò (disparaging)
 • lemon: limon, kalamansi, almonada
 • leprosy: ketong
 • lesson: aral
 • lake: lawa
 • language: wika
 • level: antas, lebel
 • life: buhay
 • light: ilaw, sugâ
 • lime: apog
 • limit: takdâ
 • linguistics: dalubwíkaan
 • list (pangngalan): listahan, talaan
 • list (pandiwa): itala, ilista, magtala, talaan, sulatan

M

 • majority: nakararami, karamihan
 • mango: mangga
 • mathematical: sipnayin; sipnayanin
 • mathematician: sipnayanon
 • mathematics: sipnayan
 • matter: laman, usapin
 • means: paraan, daan
 • measuring scale: sukatán
 • merge/incorporate: langkap
 • messenger: tagahatíd
 • Metro Cebu: Kalakhang Cebu
 • Metro Manila: Kalakhang Maynila
 • metropolis: kalungsuran, malaking lungsod o siyudad, metropolis
 • mind: isip
 • more than: higít
 • mountain: bundok
 • motion: galaw
 • municipality: bayan, munisipyo

N

 • name: ngalan
 • nationalize: sabansaín
 • natural: likas
 • nature: kalikasan
 • need: kailangan, kinakailangan, pangangailangan
 • news: balita
 • none, nothing: awán, wala
 • nonconductor: dísaluyán
 • note: talâ
 • nucleolus: ibutód
 • numeral: pambilang
 • number: bilang
 • numerator: panakdâ

O

 • observation: masíd
 • ocean: karagatan
 • office: opisina, tanggapan
 • olive: oliba
 • operation: operasyon, pamamahala
 • opposite: kasalungat
 • orange: dalanghita
 • orientation: baling
 • organize: tatag
 • outburst: bulalas
 • out of the regular or ordinary (statistic, behaviour): liwás
 • overstay: naglumagian


P

 • papaya: papaya
 • park (pangngalan): liwasan, parke, plasa
 • park (pandiwa): iparada, pumarada,uki
 • part: bahagi, parte
 • particle: tipik
 • passion fruit: simbuyo ng damdamin ng prutas
 • peach: melokoton
 • peanut: mani
 • pear: peras
 • peer(see, look): sipat
 • pecan: pekan
 • peninsula: tangway
 • percent: bahagdan
 • perfect (moral or aesthetic): himpit
 • perhaps marahil
 • personality: personalidad, karakter
 • phrase: parirala
 • philosophy: batnayan
 • physics: sugnayan
 • piece: piraso
 • pierce: tuhog
 • pimple: tagihawat
 • pineapple: pinya
 • place: lugar, pook, lunan
 • planetoid: malabuntalà
 • plum: sirwelas
 • pomegranate: granada
 • pomelo: suha
 • portion: bahagi
 • position: puwesto
 • positive: tahás
 • power: kapangyarihan, kakayahan
 • pox: bulutong
 • practice: sanay, pagsasanay
 • prefix: unlapi
 • present (time): kasalukuyan
 • present (in one's view): tambad
 • problem': suliranin
 • process': saayos
 • progress': unlad
 • project: gawain, trabaho
 • proper: tumpak
 • property: pag-aari
 • prosody: palábigkasan

Q

 • quality: uri, kalidad
 • quantity: dami
 • quiet: tahimik, pahinga

R

 • raspberry: prambuwesas
 • rambling (conversation): maligoy, paligoy-ligoy
 • record: talâ
 • refreshment: pamatid-uhaw, pamawing-gutom
 • related, joined: kaugnáy
 • repel: sikwáy
 • repetition: mulî, mulîng
 • report: ulat
 • repulsion: sikwáy
 • responsibility: responsibilidad
 • result: bunga, kinahinatnan
 • rest: pahinga
 • regeneration: balikhaan
 • regress: balík
 • return: balík, pagbabalík
 • revert: balík:
 • review, restudy: balik-aral
 • revolution: himagsikan
 • revolutionary (quality): panghimagsikan
 • revolutionary (person):manghihimagsik
 • rhubarb: ruwibarbo
 • rhyme: rima, tugma
 • right (human rights): karapatang pantao
 • rice: bigas, kanin
 • rise: tumaas, tumindig
 • risk: panganib
 • rock melon: melon
 • room: silid

S

 • science: agham, siyensya
 • scratch: gasgas
 • seat: upuan, luklukan (archaic)
 • secretary: kalihim, sekretarya
 • seminar: binhisipan
 • sentence (grammar): pangungusap (balarila)
 • sentence (law): hatol, sentensya (batas)
 • seperate hiwalay, ihiwalay
 • serial: pagkikilanlan
 • service: lingkod
 • set: isang kumpol, upuan
 • sewerage: alkantarilya
 • shake: ugain, alugin
 • shape: hugis
 • short interval of time: igláp
 • sign: tandâ
 • silence: katahimikan
 • silent: tahimik
 • silencer: pamatay-tunog
 • simple: payak
 • sin: kasalanan
 • singly retail: tingî
 • situation: sitwasyon
 • slice: putol, hiwa
 • small things: mikmik
 • society: kapisanan, lipunan, samahan, ulnong,
 • solve: lutás
 • sowing: hasík
 • spoon: kutsara
 • square: parisukát
 • stability: tatág
 • stage: tanghalan
 • standard: pamantayan, sukatan
 • star: talà
 • star apple: kaimito
 • state: kalagayan, estado
 • status: kalagayan, katayuan
 • steel: paslíp
 • step: hakbang, lumakad
 • stop: paghinto
 • stoppage: tigil
 • straight: tuwid
 • strategy: patigayon
 • strawberry: presas
 • student: mag-aarál
 • study (act of): mag-aral
 • substance: sangkáp
 • suffix: hulapi
 • summit: tuktok
 • superior to (comparative): higít
 • surface: dayag
 • sugar apple: atis

T

 • take the opportunity: samantalahin
 • tamarind: sampalok
 • tangerine: tangherina, kahel
 • taste: lasa
 • tax: buwis
 • teaching: aral
 • technology: teknolohiya
 • television: telebisyon
 • theory of sets: palátangkasan
 • thing: bagay
 • time: taknâ
 • Tin(metal element): tinggaputi
 • top: ibabaw, tuktok
 • touch: hipo, dampi
 • tomato: kamatis
 • town: bayan
 • training: pásanayán
 • track, tracking, tracing: tuntón
 • tragedy: lunos
 • tragic: kalunos-lunos
 • treatment: pagsasa-ayos, pagtrato
 • triangle: tatsulok
 • trick: dayain, linlangin
 • true: tunay
 • type: anyo, uri

U

 • unnatural: dílikás
 • use: gamit, paggamit


V

 • verb: pandiwa, badyâ
 • vocabulary: talasalitaan
 • voice: tinig
 • volume: buók

W

 • watermelon: pakwan
 • wear: kasuotan, suotin
 • whole: buo, lahat
 • will: kalooban, kagustuhan
 • wish: naisin, ibigin, kahilingan
 • world: daigdig, mundo, Sansinukob
 • worldly: makadaigdig
 • wound: sugat
 • wash: linisin, labahan, hugasan
 • well: maayos, balon
 • wave: alon
 • war: digmaan, giyera, labanan, sagupaan
 • warn: bantaan
 • wedding: kasal, kasalan
 • wide: malawak, malaki

Mga pangalang internasyonal ng bansa