Ang bet, beth, beh, o vet ay ang ikalawang titik ng mga Semitikong abyad, kabilang dito ang Penisyong Bēt , Ebreong Bēt ב, Arameong Bēth , Siriakong Bēṯ ܒ, at Arabeng Bāʾ ب. Ang tunog nito ay matunog na panlabing plosibo (voiced bilabial stop) ⟨b⟩ o matunog na panlabing pasutsot (voiced labiodental fricative) ⟨v⟩.

Bet
Bet
ב
Bet
ܒ
بPagkakatawan sa ponemab, v
Puwesto sa alpabeto2
Halaga sa bilang2
Mga alpabetong hango sa Penisyo
Β B В, Б
Ang pangalan ng titik ay nangangahulugang "bahay" sa mga iba't ibang wikang Semitiko (Arabeng bayt, Akkadianong bītu, bētu, Ebreong bayiṯ, Penisyong bt atnp.; lahat mula sa Proto-Semitikong *bayt-), at waring mula sa heroglipikong Ehipsyo ng bahay sa pamamagitan ng akroponyo.

O1


Ang Penisyong titik ay umakay sa, bukod sa iba pa, Beta ng Griyego, B ng Latin, at Б, В ng Siriliko.