Ang kasunduan ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: