Kasunduan sa Paris

Maraming kasunduan ang pinag-usapan at pinirmahan sa Paris, kasama dito ang mga sumusunod: