Ang mass ay isang salitang Ingles na maaaring tumukoy sa:

  • Masa, katumbas ng lagunlon, bulto, kimpal, kapal, tumpok, umbok, salansan, kaugnay ng:
  • Pulutong, grupo, pangkat, kalipumpon, katerba (sangkaterba), katutak (sangkatutak)
  • Laksa, kawa, mayorya, karamihan (maramihan, pangmaramihan), katangian ng butang,
  • Bigat, timbang, bugat
  • Taumbayan, madla (pangmadla, pampubliko, publiko), bayan, mga tao,
  • Kabuuan, total, buo, kumpleto
  • Misa sa simbahan, katulad ng: