Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos

Ang Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika ay ang puno ng estado at puno ng pamahalaan ng Estados Unidos. Nalikha ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng konstitusyon ng Estados Unidos noong 1788.

  • Panunumpa sa katungkulan bilang Pangalawang-Pangulo

Ako si, (Pangalan ng Pangalawang-Pangulo/Acting Vice-President), na taimtim kong pinanunumpaan, na susuportahan ko at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Estados Unidos laban sa mga kaaway, lokal at banyaga; na tiisin ko nang totoo at pagtatapat na kapareho; na kunin ang obligasyon nito nang malaya, na walang anumang pasubali o hangaring umiwas; na aking pinaniniwalaan na pagpapatakbo ang mga katungkulan ng tanggapan na ito'y aking papasukin. Kasihan nawa ako ng Diyos.

Talaan ng mga Pangalawang Pangulo ng Estados UnidosBaguhin

      Federalist (1)       Democratic-Republican (6)       Democratic (19)       Whig (2)       Republican (21)

Portrait Vice President State Term of office Party Term Previous office President
1      John Adams
October 30, 1735 – July 4, 1826
(aged 90)
Massachusetts April 21, 1789

March 4, 1797
None 1
(1789)
United States Minister
to the
Court of St. James's
  Washington
  Federalist 2
(1792)
2      Thomas Jefferson
April 13, 1743 – July 4, 1826
(aged 83)
Virginia March 4, 1797

March 4, 1801
Democratic-
Republican
3
(1796)
1st
United States Secretary of State
J. Adams
3      Aaron Burr
February 6, 1756 – September 14, 1836
(aged 80)
New York March 4, 1801

March 4, 1805
Democratic-
Republican
4
(1800)
U.S. Senator from New York Jefferson
4      George Clinton
July 26, 1739 – April 20, 1812
(aged 72)
New York March 4, 1805

April 20, 1812
Democratic-
Republican
5
(1804)
1st
Governor of New York
6
(1808)
Madison
V      Vacant
(by death)
April 20, 1812

March 4, 1813
5      Elbridge Gerry
July 17, 1744 – November 23, 1814
(aged 70)
Massachusetts March 4, 1813

November 23, 1814
Democratic-
Republican
7
(1812)
9th
Governor of Massachusetts
V      Vacant
(by death)
November 23, 1814

March 4, 1817
6      Daniel D. Tompkins
June 21, 1774 – June 11, 1825
(aged 50)
New York March 4, 1817

March 4, 1825
Democratic-
Republican
8
(1816)
Governor of New York Monroe
9
(1820)
7      John C. Calhoun
March 18, 1782 – March 31, 1850
(aged 68)
South Carolina March 4, 1825

December 28, 1832
Democratic-
Republican
10
(1824)
10th
United States Secretary of War
J.Q. Adams
Democratic 11
(1828)
Jackson
V      Vacant
(by resignation)
December 28, 1832

March 4, 1833
8   Martin Van Buren
December 5, 1782 – July 24, 1862
(aged 79)
New York March 4, 1833

March 4, 1837
Democratic 12
(1832)
United States Minister
to the
Court of St. James's
9   Richard Mentor Johnson
October 17, 1780/81 – November 19, 1850
(aged 70)
Kentucky March 4, 1837

March 4, 1841
Democratic 13
(1836)
U.S. Representative for
Kentucky's 13th
Van Buren
10   John Tyler
March 29, 1790 – January 18, 1862
(aged 71)
Virginia March 4, 1841

April 4, 1841
Whig 14
(1840)
U.S. Senator from Virginia W.H. Harrison
V      Vacant
(by ascension)
April 4, 1841

March 4, 1845
Tyler
11   George M. Dallas
July 10, 1792 – December 31, 1864
(aged 72)
Pennsylvania March 4, 1845

March 4, 1849
Democratic 15
(1844)
U.S. Senator from Pennsylvania Polk
12   Millard Fillmore
January 7, 1800 – March 8, 1874
(aged 74)
New York March 4, 1849

July 9, 1850
Whig 16
(1848)
14th
New York State Comptroller
Taylor
V      Vacant
(by ascension)
July 9, 1850

March 4, 1853
Fillmore
13   William R. King
April 7, 1786 – April 18, 1853
(aged 67)
Alabama March 4, 1853[n 1]

April 18, 1853
Democratic 17
(1852)
President pro tempore of the Senate Pierce
V      Vacant
(by death)
April 18, 1853

March 4, 1857
14   John C. Breckinridge
January 16, 1821 – May 17, 1875
(aged 54)
Kentucky March 4, 1857

March 4, 1861
Democratic 18
(1856)
U.S. Representative for
Kentucky's 8th
Buchanan
15   Hannibal Hamlin
August 27, 1809 – July 4, 1891
(aged 81)
Maine March 4, 1861

March 4, 1865
Republican 19
(1860)
26th
Governor of Maine
Lincoln
16   Andrew Johnson
December 29, 1808 – July 31, 1875
(aged 66)
Tennessee March 4, 1865

April 15, 1865
Democratic
National Union
20
(1864)
U.S. Senator from Tennessee
V      Vacant
(by ascension)
April 15, 1865

March 4, 1869
A. Johnson
17   Schuyler Colfax
March 23, 1823 – January 13, 1885
(aged 61)
Indiana March 4, 1869

March 4, 1873
Republican 21
(1868)
25th
Speaker of the House
Grant
18   Henry Wilson
February 16, 1812 – November 22, 1875
(aged 63)
Massachusetts March 4, 1873

November 22, 1875'
Republican 22
(1872)
U.S. Senator from Massachusetts
V      Vacant
(by death)
November 22, 1875

March 4, 1877
19   William A. Wheeler
June 30, 1819 – June 4, 1887
(aged 67)
New York March 4, 1877

March 4, 1881
Republican 23
(1876)
U.S. Representative for
New York's 19th
Hayes
20   Chester A. Arthur
October 5, 1829 – November 18, 1886
(aged 57)
New York March 4, 1881

September 19, 1881
Republican 24
(1880)
21st
Collector of the Port of New York
Garfield
V      Vacant
(by ascension)
September 19, 1881

March 4, 1885
Arthur
21   Thomas A. Hendricks
September 7, 1819 – November 25, 1885
(aged 66)
Indiana March 4, 1885

November 25, 1885
Democratic 25
(1884)
16th
Governor of Indiana
Cleveland
V      Vacant
(by death)
November 25, 1885

March 4, 1889
22   Levi P. Morton
May 16, 1824 – May 16, 1920
(aged 96)
New York March 4, 1889

March 4, 1893
Republican 26
(1888)
31st
Governor of New York
B. Harrison
23   Adlai Stevenson
October 23, 1835 – June 14, 1914
(aged 78)
Illinois March 4, 1893

March 4, 1897
Democratic 27
(1892)
U.S. Representative for
Illinois' 13th
Cleveland
24   Garret Hobart
June 3, 1844 – November 21, 1899
(aged 55)
New Jersey March 4, 1897

November 21, 1899
Republican 28
(1896)
President of the New Jersey Senate McKinley
V      Vacant
(by death)
November 21, 1899

March 4, 1901
25   Theodore Roosevelt
October 27, 1858 – January 6, 1919
(aged 60)
New York March 4, 1901

September 14, 1901
Republican 29
(1900)
33rd
Governor of New York
V      Vacant
(by ascension)
September 14, 1901

March 4, 1905
T. Roosevelt
26   Charles W. Fairbanks
May 11, 1852 – June 4, 1918
(aged 66)
Indiana March 4, 1905

March 4, 1909
Republican 30
(1904)
U.S. Senator from Indiana
27   James S. Sherman
October 24, 1855 – October 30, 1912
(aged 57)
New York March 4, 1909

October 30, 1912
Republican 31
(1908)
U.S. Representative for
New York's 27th
Taft
V      Vacant
(by death)
October 30, 1912

March 4, 1913
28   Thomas R. Marshall
March 14, 1854 – June 1, 1925
(aged 71)
Indiana March 4, 1913

March 4, 1921
Democratic 32
(1912)
27th
Governor of Indiana
Wilson
33
(1916)
29   Calvin Coolidge
July 4, 1872 – January 5, 1933
(aged 60)
Massachusetts March 4, 1921

August 2, 1923
Republican 34
(1920)
48th
Governor of Massachusetts
Harding
V      Vacant
(by ascension)
August 2, 1923

March 4, 1925
Coolidge
30   Charles G. Dawes
August 27, 1865 – April 23, 1951
(aged 85)
Illinois March 4, 1925

March 4, 1929
Republican 35
(1924)
Director of the Bureau of the Budget[n 2]
31   Charles Curtis
January 25, 1860 – February 8, 1936
(aged 76)
Kansas March 4, 1929

March 4, 1933
Republican 36
(1928)
Senate Majority Leader from Kansas Hoover
32   John Nance Garner
November 22, 1868 – November 7, 1967
(aged 98)
Texas March 4, 1933

January 20, 1941
Democratic 37
(1932)
39th
Speaker of the House
F.D. Roosevelt
38
(1936)
33   Henry A. Wallace
October 7, 1888 – November 18, 1965
(aged 77)
Iowa January 20, 1941

January 20, 1945
Democratic 39
(1940)
11th
Secretary of Agriculture
34   Harry S. Truman
May 8, 1884 – December 26, 1972
(aged 88)
Missouri January 20, 1945

April 12, 1945
Democratic 40
(1944)
U.S. Senator from Missouri
V      Vacant
(by ascension)
April 12, 1945

January 20, 1949
Truman
35   Alben W. Barkley
November 24, 1877 – April 30, 1956
(aged 78)
Kentucky January 20, 1949

January 20, 1953
Democratic 41
(1948)
U.S. Senator from Kentucky
36   Richard Nixon
January 9, 1913 – April 22, 1994
(aged 81)
California January 20, 1953

January 20, 1961
Republican 42
(1952)
U.S. Senator from California Eisenhower
43
(1956)
37   Lyndon B. Johnson
August 27, 1908 – January 22, 1973
(aged 64)
Texas January 20, 1961

November 22, 1963
Democratic 44
(1960)
Senate Majority Leader
from Texas
Kennedy
V      Vacant
(by ascension)
November 22, 1963

January 20, 1965
L. Johnson
38   Hubert Humphrey
May 27, 1911 – January 13, 1978
(aged 66)
Minnesota January 20, 1965

January 20, 1969
Democratic 45
(1964)
Senate Majority Whip from Minnesota
39   Spiro Agnew
November 9, 1918 – September 17, 1996
(aged 77)
Maryland January 20, 1969

October 10, 1973
Republican 46
(1968)
55th
Governor of Maryland
Nixon
47
(1972)
V      Vacant
(by resignation)
October 10, 1973

December 6, 1973
40   Gerald Ford
July 14, 1913 – December 26, 2006
(aged 93)
Michigan December 6, 1973[n 3]

August 9, 1974
Republican House Minority Leader from
Michigan's 5th
V      Vacant
(by ascension)
August 9, 1974

December 19, 1974
Ford
41   Nelson Rockefeller
July 8, 1908 – January 26, 1979
(aged 70)
New York December 19, 1974

January 20, 1977
Republican 49th
Governor of New York
42   Walter Mondale
(1928-01-05) Enero 5, 1928 (edad 92)
Minnesota January 20, 1977

January 20, 1981
Democratic 48
(1976)
U.S. Senator from Minnesota Carter
43 George H. W. Bush
June 12, 1924 – November 30, 2018
(age 94)[1]
Texas January 20, 1981

January 20, 1989
Republican 49
(1980)
11th
Director of Central Intelligence
Reagan
50
(1984)
44   Dan Quayle
(1947-02-04) Pebrero 4, 1947 (edad 73)
Indiana January 20, 1989

January 20, 1993
Republican 51
(1988)
U.S. Senator from Indiana G.H.W. Bush
45   Al Gore
(1948-03-31) Marso 31, 1948 (edad 72)
Tennessee January 20, 1993

January 20, 2001
Democratic 52
(1992)
U.S. Senator from Tennessee Clinton
53
(1996)
46   Dick Cheney
(1941-01-30) Enero 30, 1941 (edad 79)
Wyoming January 20, 2001

January 20, 2009
Republican 54
(2000)
17th
United States Secretary of Defense
G.W. Bush
55
(2004)
47   Joe Biden
(1942-11-20) Nobyembre 20, 1942 (edad 77)
Delaware January 20, 2009

January 20, 2017
Democratic 56
(2008)
U.S. Senator from Delaware Obama
57
(2012)
48   Mike Pence

(1959-06-07) Hunyo 7, 1959 (edad 60)

Indiana January 20, 2017
-
Kasalukuyan
Republican 58
(2016)
50th Governor of Indiana Trump

Mga talaBaguhin

  1. The only Vice President to be sworn in outside of the United States of America (in Havana, Cuba), with special dispensation from Congress; twenty days after the original vice-presidential inauguration.
  2. Dawes was an experienced economist whose first elected office was Vice President.
  3. Office of Vice President filled under provisions of 25th Amendment.

Mga sanggunianBaguhin

  1. Served as Acting President under section 3 of the 25th Amendment on July 13, 1985, from 11:28 a.m. until 7:22 p.m.