Talaan ng mga bilang

Ito ang talaan ng mga artikulo tungkol sa bilang (hindi tungkol sa mga pamilang).

Mga bilang na matuwiran (rational numbers)Baguhin

Mga kilalang rasyonal na bilangBaguhin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
200 300 400 500 600 700 800 900
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
10000 100000 1000000 1000000000 1000000000000


Mga lakas ng sampuan (Powers of ten)Baguhin

Tignan: Kaayusan ng kalakihan (mga bilang)

Mga buumbilang (Integers)Baguhin

Mga kilalang buumbilangBaguhin

Kabilang sa ibang mga bilang na kilala sa kanilang katangiang matematikal o kahulugang kultural ang sumusunod:

Pinangalang buumbilang (Named integers)Baguhin

Bilang na lantay (Prime numbers)Baguhin

Ang isang bilang na lantay ay isang positibong buumbilang na higit sa isa na ang kanya lamang positibong pahati (divisor) ay kanyang sarili at isa.Unang 100 na bilang na lantay:


2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167173
179181 191193 197 199 211 223 227229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541

Bilang na ganap (Perfect number)Baguhin

Ang bilang na ganap ay isang buumbilang na ang kabuuan na kanyang positibong tumpak na mga pahati (lahat ng mga pahati maliban sa sarili).


Ang unang walong bilang na ganap:


16
228
3496
48 128
533 550 336
68 589 869 056
7137 438 691 328
8   2 305 843 008 139 952 128

Bilang na paulat (Cardinal number)Baguhin