Talaan ng mga bilang

Ito ang talaan ng mga artikulo tungkol sa bilang (hindi tungkol sa mga pamilang).

Rasyonal na bilang (rational numbers)

baguhin

Mga kilalang rasyonal na bilang

baguhin

Likas na bilang (natural numbers)

baguhin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
300 400 500 600 700 800 900
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
10 libo - 100 libo 100 libo - 1 milyon 1 milyon - 10 milyon 10 milyon - 100 milyon 100 milyon - 1000 milyon Larger #s


Mga buumbilang (Integers)

baguhin

Mga kilalang buumbilang

baguhin

Kabilang sa ibang mga bilang na kilala sa kanilang katangiang matematikal o kahulugang kultural ang sumusunod:

Pinangalang buumbilang (Named integers)

baguhin

Ang isang bilang na lantay ay isang positibong buumbilang na higit sa isa na ang kanya lamang positibong pahati (divisor) ay kanyang sarili at isa.Unang 100 na bilang na lantay:


2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167173
179181 191193 197 199 211 223 227229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541

Bilang na ganap (Perfect number)

baguhin

Ang bilang na ganap ay isang buumbilang na ang kabuuan na kanyang positibong tumpak na mga pahati (lahat ng mga pahati maliban sa sarili).


Ang unang walong bilang na ganap:


16
228
3496
48 128
533 550 336
68 589 869 056
7137 438 691 328
8   2 305 843 008 139 952 128

Bilang na paulat (Cardinal number)

baguhin

Mga maliliit na bilang

baguhin

Ipinapakita ng talaan na ito ang pamantayang konstruksyon sa Tagalog ng mga maliit na mga bilang na paulat hanggang sampung milyon This table demonstrates the standard English construction of small cardinal numbers up to ten million -- names for which all variants of English agree.

Bilang Pangalan Katawagan ng iba
0 Sero wala
1 Isa uno
2 Dalawa dalwa, dos
3 Tatlo tres
4 Apat kwatro
5 Lima singko
6 Anim sais
7 Pito siete
8 Walo otso
9 Siyam nwebe
10 Sampu diyes, dekada
11 Labing-isa onse, labin-isa
12 Labing-dalawa dosena, dose, labindalwa, labindalawa
13 Labing-tatlo trese, labintatlo
14 Labing-apat katorse, labin-apat
15 Labing-lima kinse, labinlima
16 Labing-anim disisais, labin-anim
17 Labing-pito disisyete, labinpito
18 Labing-walo disiotso, labinwalo
19 Labing-siyam disinwebe, labinsiyam
20 Dalawampu bente
21 Dalawampu't-isa bento uno
22 Dalawampu't-dalawa bente dos
23 Dalawampu't-tatlo bente tres
24 Dalawampu't-apat bente kwatro
25 Dalawampu't-lima bente singko
26 Dalawampu't-anim bente sais
27 Dalawampu't-pito bente siyete
28 Dalawampu't-walo bente otso
29 Dalawampu't-siyam bente nwebe
30 Tatlumpu trenta
31 Tatlumpu't-isa trentay uno
40 Apatnapu kwarenta
50 Limampu sikwenta, kalahating siglo
60 Animnapu sitenta
70 Pitumpu syetenta
80 Walumpu otsenta
90 Siyamnapu nobenta
100 Isang daan siglo, sandaan
101 Isang daan't isa sandaan't isa
110 Isang daan't sampu sandaan't sampu
111 Isang daan't labing-isa sandaan't labing-isa
120 Isang daan't dalawampu sandaan't dalawampu
121 Isang daan't dalawampu-isa sandaan't dalawampu-isa
200 dalawang daan
300 tatlong daan
1 000 isang libo sanlibo
1 001 isang libo't isa
1 010 isang libo't sampu
1 011 isang libo't labing-isa
1 100 isang libo't isang daan
1 101 isang libo't isang daan't isa
2 000 dalawang libo
10 000 sampung libo sanlaksa, isang laksa
100 000 isang daang libo
1 000 000 isang milyon isang angaw
10 000 000 sampung milyon
Googol at iba
baguhin
10100 Googol
  Googolplex
10-N N-minex
10N N-plex