Jeremias (Propeta)

Jeremiah[a] (c. 650 – c. 570 BC),[kailangan ng sanggunian] tinatawag ding "umiiyak na propeta"[3] ay isa sa pangunahing propeta ng Hebrew na Bibliya. Ayon sa tradisyon ng mga Judio, isinulat ni Jeremias ang Aklat ni Jeremias, ang Mga Aklat ng Mga Hari at ang Aklat ng Mga Panaghoy,[4] gamit ang sa tulong at sa ilalim ng pag-edit ni Baruch ben Neriah, ang kanyang eskriba at alagad.

Jeremias
Jeremiah, gaya ng inilalarawan ni Michelangelo mula sa Sistine Chapel ceiling
Kapanganakanc. 650 BC
Kamatayanc. 570 BC
TrabahoPropeta
MagulangHilkia

Bilang karagdagan sa pagpapahayag ng maraming propesiya ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Aklat ni Jeremias ay nagdetalye tungkol sa pribadong buhay ng propeta, sa kanyang mga karanasan, at sa kanyang pagkabilanggo.[5]

Parehong itinuturing ng Judaismo at Kristiyanismo ang Aklat ni Jeremias na bahagi ng kanilang canon. Itinuturing ng Judaismo si Jeremias bilang pangalawa sa mga pangunahing mga propeta. Pinaniniwalaan ng Kristiyanismo na siya ay isang propeta at ang kanyang mga salita ay sinipi sa Bagong Tipan.[6] Islam si Jeremias bilang propeta at ang kanyang salaysay ay isinalaysay sa Islamikong tradisyon.[7]

Biblikal na salaysay baguhin

Kronolohiya baguhin

 
Jeremiah ni Enrico Glicenstein

Aktibo si Jeremias bilang isang propeta mula noong ikalabintatlong taon ng Josiah, hari ng Juda (626 BC),[8] hanggang pagkatapos ang pagbagsak ng Jerusalem at ang pagkawasak ng Templo ni Solomon noong 587 BC.[9] Ang panahong ito ay sumaklaw sa paghahari ng lima ang mga hari ng Juda: sina Josias, Joacaz, Joiakim, Jeconias, at Zedekias.[8] Ang propetisa Hulda ay isang kamag-anak at kapanahon ni Jeremias habang ang propeta Zefanias ang kanyang tagapagturo.[10]

Angkan at maagang buhay baguhin

Si Jeremias ay anak ni Hilkia, isang saserdote mula sa lupain ng Benjamin sa nayon ng Anathoth.[11] Ang mga paghihirap na kanyang naranasan , gaya ng inilarawan sa mga aklat ni Jeremias at Mga Panaghoy, ay nagtulak sa mga iskolar na tukuyin siya bilang "ang umiiyak na propeta".[12]

Si Jeremias ay tinawag para magpropesiya c. 626 BC[13] ng Diyos upang ipahayag ang paparating na pagkawasak ng Jerusalem[14] ng mga mananakop mula sa hilaga .[15] Ito ay dahil ang Israel ay tumalikod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa mga diyus-diyusan ni Baal[16] at sinunog ang kanilang mga anak bilang mga handog kay Baal.[17] Ang bansa ay lumihis nang napakalayo sa mga batas ng Diyos kung kaya't nilabag nila ang tipan, na naging dahilan upang bawiin ng Diyos ang kanyang mga pagpapala. Si Jeremias ay pinatnubayan ng Diyos upang ipahayag na ang bansang Juda ay magdaranas ng taggutom, pananakop ng mga dayuhan, pandarambong, at pagkabihag sa lupain ng mga dayuhan.[18]

Tawag ng Panginoon baguhin

 
Horace Vernet, Jeremiah on the ruins of Jerusalem (1844)

Ayon sa Jeremias 1:2–3, tinawag ng LORD si Jeremias upang magpropesiya noong mga 626 BC,[13] tungkol sa limang taon bago ibinalik ni Josias na hari ng Juda ang bansa sa pagsisisi mula sa mga gawaing idolatrous.[19] Ayon sa Aklat ng Mga Hari at Jeremias, ang mga reporma ni Josias ay hindi sapat upang iligtas ang Juda at Jerusalem mula sa pagkawasak, dahil sa mga kasalanan ni Manasseh, lolo ni Josias,[20] at ang mahalay na pagbabalik ni Juda sa idolatriya ng mga dayuhang diyos pagkatapos ng kamatayan ni Josias.[21] Sinasabing si Jeremias ay hinirang upang ihayag ang mga kasalanan ng mga tao at ang kaparusahan na darating.[22][23]

Nilabanan ni Jeremias ang tawag sa pamamagitan ng pagrereklamo na siya ay isang bata lamang at hindi marunong magsalita,[24] ngunit inilagay ng Panginoon ang salita sa bibig ni Jeremias,[25] na nag-uutos ng "Humanda ka!"[26] Ang mga katangian ng isang propeta na nakalista sa [ Kasama sa [Jeremias 1]] ang hindi pagkatakot, pagtindig upang magsalita, pagsasalita ayon sa sinabi, at pagpunta kung saan ipinadala.[27] Dahil inilarawan si Jeremiah bilang umuusbong na bihasa at ganap na bumasa at sumulat mula sa kanyang pinakaunang pangangaral, ang kanyang kaugnayan sa pamilya Shaphan ay ginamit upang imungkahi na maaaring nagsanay siya sa scribal school sa Jerusalem kung saan pinamunuan ni Saphan.[28][29]

Sa kanyang mga unang taon ng pagiging isang propeta, si Jeremias ay pangunahing nangangaral na propeta,[30] na nangangaral sa buong Israel.[29] Hinatulan niya ang idolatriya, ang kasakiman ng mga pari, at mga huwad na propeta.[31] Pagkalipas ng maraming taon, inutusan ng Diyos si Jeremias na isulat ang mga unang orakulo na ito at ang iba pa niyang mga mensahe.[32]

Pag-uusig baguhin

 
Rembrandt van Rijn, Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem (c. 1630)

Ang mga hula ni Jeremias ay nagbunsod ng mga pakana laban sa kanya.Jeremias 11:21–23 Hindi nasisiyahan sa mensahe ni Jeremias, posibleng dahil sa pag-aalala na maisasara nito ang santuwaryo ng Anathoth, ang kanyang mga saserdoteng kamag-anak at ang mga lalaki ng Anathoth ay nagsabwatan na pumatay kanya. Gayunpaman, inihayag ng Panginoon ang pagsasabwatan kay Jeremias, pinrotektahan ang kanyang buhay, at nagpahayag ng kapahamakan para sa mga lalaki ng Anathoth.[29]Jeremias 11:18–2:6 Nang magreklamo si Jeremias sa Panginoon tungkol sa pag-uusig na ito, sinabi sa kanya na lalala ang mga pag-atake sa kanya.[33]

Isang saserdote, Pashur na anak ni Imer, isang opisyal ng templo sa Jerusalem, ang nagpahampas kay Jeremias at inilagay sa mga pangawan sa Itaas na Pintuang-daan ng Benjamin sa loob ng isang araw. Pagkatapos nito, nagdalamhati si Jeremias sa mga paghihirap at panunuya na idinulot sa kanya ng pagsasalita ng salita ng Diyos.Jeremias 20:7 Isinalaysay niya kung paano, kung susubukan niyang isara ang salita ng Diyos sa loob, nag-aalab ito sa kanyang puso at siya ay hindi ito kayang hawakan.Jeremias 20:9

Salungatan sa mga huwad na propeta baguhin

Habang hinuhulaan ni Jeremias ang paparating na pagkawasak, tinuligsa niya ang ilang iba pang propeta na nanghuhula ng kapayapaan.Jeremiah 6:13–15[; 14:14–16][23:9–40][27:1–28:17][2:14]

Ayon sa aklat ni Jeremias, sa panahon ng paghahari ni Haring Zedekias, inutusan ng Panginoon si Jeremias na gumawa ng pamatok na may mensahe na ang bansa ay sasailalim sa hari ng Babilonia. Inalis ng huwad na propetang si Hananias ang pamatok sa leeg ni Jeremias at binali ito, na hinuhulaan na sa loob ng dalawang taon ay babaliin ng Panginoon ang pamatok ng hari ng Babilonia, ngunit si Jeremias ay nagpropesiya bilang kapalit: "Iyong binali ang pamatok na kahoy, ngunit iyong ginawa. sa halip ay isang pamatok na bakal."Jeremiah 28:13

Relasyon sa Northern Kingdom (Samaria) baguhin

Si Jeremias ay nakikiramay sa, gayundin nagmula, sa hilagang Kaharian ng Israel. Marami sa kanyang unang iniulat na mga orakulo ay tungkol sa, at para sa mga Israelita sa Samaria. Siya ay kahawig ng hilagang propetang si Oseas sa kanyang paggamit ng wika at mga halimbawa ng kaugnayan ng Diyos sa Israel. Tila si Oseas ang unang propeta na naglalarawan sa ninanais na relasyon bilang isang halimbawa ng sinaunang pag-aasawa ng mga Israelita, kung saan ang isang lalaki ay maaaring polygamous, habang ang isang babae ay pinahihintulutan lamang ng isang asawa. Madalas na inuulit ni Jeremias ang larawang pang-asawa ni Hosea.[34][35]

Babylon baguhin

Ang salaysay ng Bibliya ay naglalarawan kay Jeremias bilang napapailalim sa karagdagang mga pag-uusig. Matapos ihula ni Jeremias na ang Jerusalem ay ibibigay sa hukbo ng Babilonya, sinikap ng mga opisyal ng hari, kasama na si Pashur na saserdote, na kumbinsihin si Haring Zedekias na si Jeremias ay dapat patayin dahil sa panghinaan ng loob ng mga kawal at ng mga tao. Pinahintulutan sila ni Zedekias, at inihagis nila si Jeremias sa imbakang tubig, kung saan siya lumubog sa putik. Ang layunin ay tila patayin si Jeremias sa pamamagitan ng gutom, habang pinahihintulutan ang mga opisyal na mag-claim na walang kasalanan sa kanyang dugo.[36] Ebed-Melech, isang Ang Etiopian, ay nagligtas kay Jeremias sa pamamagitan ng paghila sa kanya palabas ng balon, ngunit si Jeremias ay nanatiling nakakulong hanggang ang Jerusalem ay bumagsak sa hukbo ng Babylonian noong 587 BC.Jeremias 38:7–13

Pinalaya ng mga Babilonyo si Jeremias, at ipinakita sa kanya ang malaking kabaitan, na nagpapahintulot sa kanya na pumili ng lugar na kanyang tirahan, ayon sa isang utos ng Babylonian. Alinsunod dito, pumunta si Jeremias sa Mizpa sa Benjamin kasama si Gedalias, na ginawang gobernador ng Judea.Jeremias 40:5–6

Ehipto baguhin

Johanan ang humalili kay Gedalias, na pinaslang ng isang prinsipe ng Israel bilang kabayaran ni Ammon "sa paggawa kasama ng mga Babilonyo." Sa pagtanggi na makinig sa payo ni Jeremias, si Johanan ay tumakas patungong Ehipto, kasama niya si Jeremias at Baruch, ang tapat na eskriba at lingkod ni Jeremias, at ang mga anak na babae ng hari.Jeremias 43: 1–13 Doon, malamang na ginugol ng propeta ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay, naghahanap pa rin ng walang kabuluhan upang ibalik ang mga tao sa Diyos.Jeremias 43:1–13 Walang tunay tala ng kanyang pagkamatay.

Kasaysayan baguhin

Ang pinagkasunduan ay mayroong isang makasaysayang propeta na nagngangalang Jeremiah at ang mga bahagi ng aklat ay malamang na isinulat ni Jeremias at/o ng kanyang eskriba na si Baruch.[37]

Ang mga pananaw ay mula sa paniniwalang ang mga salaysay at patula na mga seksyon sa Jeremiah ay kapanahon ng kanyang buhay (W. L. Holladay), hanggang sa pananaw na ang gawain ng orihinal na propeta ay lampas na sa pagkakakilanlan o pagbawi (R. P. Carroll).[38][39]

Tingnan ang malawak na pagsusuri sa Albertz 2003, pp. 302–344. Una mayroong mga maagang koleksyon ng mga orakulo, kabilang ang materyal sa ch. 2–6, 8–10, 13, 21–23, atbp. Pagkatapos ay nagkaroon ng maagang Deuteronomistic redaction na napetsahan ni Albertz noong mga 550 BC, na may orihinal na pagtatapos sa aklat sa 25:13. Nagkaroon ng pangalawang redaction sa paligid ng 545-540 BC na nagdagdag ng mas maraming materyal, hanggang sa tungkol sa ch. 45. Pagkatapos ay nagkaroon ng ikatlong redaction noong mga 525–520 BC, na pinalawak ang aklat hanggang sa wakas sa 51:64. Pagkatapos ay mayroong karagdagang mga post-exilic redaction na nagdaragdag ng ch. 52 at pag-edit ng nilalaman sa buong aklat.

Bagama't madalas na itinuturing si Jeremias bilang ang may-akda ng Aklat ng Mga Panaghoy, malamang na ito ay isang koleksyon ng mga indibiduwal at komunal na panaghoy na binubuo sa iba't ibang panahon sa buong pagkabihag sa Babilonya. Isinasaalang-alang ni Albertz ang ch. 2 bilang ang pinakamatanda, na dating ilang sandali matapos ang Siege of Jerusalem (587 BC) at ch. 5 pagkatapos ng pagpatay kay Gedaliah, kasama ang iba pang mga kabanata na idinagdag sa ibang pagkakataon (p. 160).

Panrelihiyong pananaw baguhin

Hudaismo baguhin

Sa Jewish rabbinic literature, lalo na ang aggadah, sina Jeremiah at Moises ay madalas na binabanggit nang magkasama,[40] ang kanilang buhay at mga gawa ay ipinakita sa magkatulad na linya. Ang sumusunod na sinaunang midrash ay lalong kawili-wili, kaugnay ng Deuteronomy 18:18, kung saan ang "isang propetang gaya ni Moises" ay ipinangako: "Kung paanong si Moises ay naging propeta sa loob ng apatnapung taon, gayundin si Jeremias; kung paanong si Moises ay nanghula tungkol sa Juda at Benjamin, gayon din ang ginawa ni Jeremias; kung paanong ang sariling lipi ni Moises [ang mga Levita sa ilalim ni Korah] ay tumindig laban sa kanya, gayon din ang lipi ni Jeremias ay naghimagsik laban sa kanya; si Moises ay itinapon sa tubig, si Jeremias sa isang hukay; kung paanong si Moises ay iniligtas ng isang alipin (ang alipin ng anak na babae ni Paraon); gayundin, si Jeremias ay iniligtas ng isang alipin (Ebed-melech); sinaway ni Moises ang mga tao sa mga diskurso; gayundin ang ginawa Jeremiah."[41] Ang propeta Ezekiel ay isang anak ni Jeremias ayon sa rabinikong literatura.[42] Sa 2 Maccabees 2:4ff ang paksa ay kinikilala sa pagtatago ng Kaban, altar ng insenso, at tabernakulo sa bundok ni Moises.[43]

Kristiyanismo baguhin

Ang Kristiyanong pagsamba services ay regular na nagsasama ng mga pagbabasa mula sa Aklat ni Jeremias.[44] Ang may-akda ng Ebanghelyo ni Mateo ay lalo na nag-aalala kung paano ang mga kaganapan sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay tumutupad sa mga hula sa Jeremias.[45]

Mayroong humigit-kumulang apatnapung direktang pagsipi ng aklat sa Bagong Tipan, karamihan ay lumilitaw sa Apocalipsis 18 kaugnay ng pagkawasak ng Babylon.[46] Ang [[Epistle] sa mga Hebreo]] ay tinatanggap din ang katuparan ng makahulang inaasahan ng bagong tipan.Hebrews 8:8–12{{bibleref2c-nb|Hebrews|10:16–17|KJV} })

Islam baguhin

 
Jeremias sa ilang (kaliwa sa itaas); si Jonas at ang isda; Nagising si Uzeyr pagkatapos ng pagkawasak ng Jerusalem. Ottoman Turkish miniature, ika-16 na siglo.[47]

Tulad ng maraming iba pang mga propeta ng Hebreo Bibliya, si Jeremias ay itinuturing din bilang propeta sa Islam. Bagama't hindi binanggit si Jeremias sa Quran, ang Muslim exegesis at panitikan ay nagsasalaysay ng maraming pagkakataon mula sa buhay ni Jeremias at pinalamanan ang kanyang salaysay, na malapit na tumutugma sa ulat na ibinigay sa Hebreo na Bibliya. Sa Arabic, ang pangalan ni Jeremiah ay karaniwang binibigkas na Irmiyā, Armiyā o Ūrmiyā.[48]

Ang mga klasikal na istoryador tulad ni Wahb ibn Munabbih ay nagbigay ng mga ulat tungkol kay Jeremias na bumaling "sa mga pangunahing punto ng kuwento ng Lumang Tipan ni Jeremias: ang kanyang tawag na maging propeta, ang kanyang misyon sa hari ng Juda, ang kanyang misyon sa mga tao. at ang kanyang pag-aatubili, ang anunsyo ng isang dayuhang malupit na mamumuno sa Juda."[7]

Bukod dito, ang ilang hadith at tafsir ay nagsalaysay na ang Parable of the Hamlet in Ruins ay tungkol kay Jeremiah.[49] Gayundin, sa Sura 17(Al-Isra), Ayah 4–7, iyon ay tungkol sa dalawang katiwalian ng mga anak ni Israel sa lupa, binanggit ng ilang hadith at tafsir na isa sa mga katiwaliang ito ay ang pagkakulong at pag-uusig kay Jeremias.

Ang Muslim panitikan ay nagsasalaysay ng isang detalyadong ulat ng pagkasira ng Jerusalem, na katumbas ng ulat na ibinigay sa Aklat ni Jeremias.[50]

Arkeolohiya baguhin

Nebo-Sarsekim tablet baguhin

Noong Hulyo 2007, isinalin ng Assyrologist na si Michael Jursa ang isang cuneiform na tableta na may petsang 595 BC, bilang naglalarawan sa isang Nabusharrussu-ukin bilang "ang pinuno eunuch" ng Nebuchadnezzar II ng Babylon . Ipinalagay ni Jursa na ang sanggunian na ito ay maaaring sa parehong indibidwal bilang Nebo-Sarsekim na binanggit sa Jeremias 39:3.[51][52]

Mga Seal baguhin

Isang ika-7 siglo BC tatak ni Jehucal, anak ni Selemias at isa pa kay Gedalias, anak ni Pasur (sama-samang binanggit sa Jeremias 38:1; binanggit din ni Jehucal sa [[Jeremias] 37:3]]) ay natagpuan sa panahon ng paghuhukay ni Eilat Mazar sa city of David, Jerusalem, noong 2005 at 2008, ayon sa pagkakabanggit.[53]

Tel Arad ostraca baguhin

Ang mga tipak ng palayok sa Tel Arad ay nahukay noong 1970s na nagbabanggit ng Pashhur, at ang pagtukoy na ito ay maaaring sa parehong indibidwal na binanggit sa Jeremias 20:1.[kailangan ng sanggunian]

Pagpupuri baguhin

Una siyang idinagdag sa Bede's Martyrology.[54]

Araw ng Pista baguhin

Mga nota baguhin

 1. /ˌɛrˈm.ə/;[1] Hebreo: יִרְמְיָהוּ‎, Modern: Yīrməyahū  [jiʁmiˈjahu], Tiberian: Yīrmĭyāhū;[2] Griyego: Ἰερεμίας, romanisado: Ieremíās; meaning "Yah shall raise"

Mga sanggunian baguhin

 1. Wells 1990, p. 383.
 2. Khan, Geoffrey (2020). The Tiberian Pronunciation Tradition of Biblical Hebrew, Volume 1. Open Book Publishers. ISBN 978-1783746767.{{cite book}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 3. Hillers 1993, p. 419.
 4. Hillers 1972, pp. xix–xxiv.
 5. Jeremiah 32:6–25, Jeremiah 37:15–18, Jeremiah 38:6
 6. Mateo 2:18, Hebrews Itinuturing din ng 8:8–12, Hebrews 10:16–17
 7. 7.0 7.1 Wensinck 1913–1936.
 8. 8.0 8.1 Douglas 1987, p. 559–560.
 9. Sweeney 2004, p. 917.
 10. Kumanta 1926, p. 100,130.
 11. Jeremias 1:1
 12. Henderson 2002, pp. 191–206.
 13. 13.0 13.1 Longman 2008, p. 6.
 14. Jeremias 1:14–16
 15. Jeremias 4
 16. Jeremiah 2, Jeremiah 3, Jeremiah 5, Jeremiah 9
 17. Jeremiah 19:4–5
 18. Jeremiah 10,Jeremiah 11
 19. 2 Kings 22:3–13
 20. 2 Kings 23:26–27
 21. Jeremias 11:10, 2 Kings 23:32
 22. Jeremias 1:1–2:37
 23. Ryken 2001, p. 19-36.
 24. Freedman 1992, p. 686.
 25. Jeremiah 1:6–9
 26. Jeremiah 1:17
 27. Jeremiah 1:4–10, Jeremiah 1 :17–19
 28. 2 Kings 22:8–10
 29. 29.0 29.1 29.2 Freedman 1992, p. 687.
 30. Jeremias 1:7
 31. Jeremiah 3:12–23,Jeremiah 4:1–4, Jeremiah 6:13–14
 32. Jeremiah 36:1 –10
 33. Sweeney 2004, p. 950.
 34. Jeremiah 2:2, Jeremiah 2:3, Jeremiah 3:1–5,Jeremiah 3:19–25, Jeremiah 4:1–2
 35. Anon. 1971, p. 126.
 36. Barker, Youngblood & Stek 1995, p. 1544.
 37. Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "The Book of Jeremiah". Encyclopedia Britannica
 38. Anon. 1971, p. 125.
 39. Marsh 2018.
 40. This article incorporates text from the 1901–1906 Jewish Encyclopedia, a publication now in the public domain.
 41. Pesiqta, ed. Buber, xiii. 112a.
 42. "EZEKIEL – JewishEncyclopedia.com". jewishencyclopedia.com.
 43. Collins 1972, pp. 101–.
 44. Schroeder 2018, pp. 414-436.
 45. Dahlberg, Bruce T., "The Typological Use of Jeremiah 1:4-19 in Matthew 16:13-23", Journal of Biblical Literature, Vol. 94, No. 1 (Mar., 1975), pp. 73-80, The Society of Biblical Literature
 46. Dillard & Longman 1994, p. 339.
 47. Renda 1978.
 48. tingnan ang Tād̲j̲ al-ʿArūs, x.
 49. Tafsir al-Qurtubi, vol. 3, p. 188; Tafsir al-Qummi, vol. 1, p. 117.
 50. Tabari, i, 646ff.
 51. Reynolds 2007.
 52. Hobbins 2007.
 53. Kantrowitz 2012.
 54. "Jeremiasz". DEON.pl (sa wikang Polako). Nakuha noong 2022- 08-12. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (tulong)
 55. 55.0 55.1 55.2 tewahedo.dk/litt/cached/The_Ethiopian_Synaxarium.pdf "Ethiopian synaxarium" (PDF). {{cite web}}: Check |url= value (tulong)
 56. "Jeremiasz". DEON.pl (sa wikang Polako). Nakuha noong 2022-08-12.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 57. #part_7 "ИЕРЕМИЯ". www.pravenc.ru. Nakuha noong 2022-08-12. {{cite web}}: Check |url= value (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
 58. "Commemorations - Church Year - The Lutheran Church—Missouri Synod". www.lcms.org. Nakuha noong 2022-08-12.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)