Ang tributo ay isang kayamanan na kadalasang di-salapi na binibigay ng isang partido sa isa pa bilang isang tanda ng paggalang o, sa kadalasang konteksto sa kasaysayan, tanda ng pagpapasakop o pagkampi.