Dakilang Saserdote ng Israel

Ang Dakilang Saserdote ng Israel(Wikang Hebreo: Kohen Gadol) ang mga Dakilang Saserdote ng mga Sinaunang Israelita at Hudaismo. Ang mga Dakilang Saserdote ng Israel ay mula sa pamilya ng angkan ni Aaron ayon sa Bibliya na nakatatandang kapatid ni Moises sa pamamagitan ni Zadok na Saserdote sa panahon nina David at Solomon. Ang tradisyong ito ay nagwakas noong ika-2 siglo BCE sa pamumuno ng Kahariang Hasmoneo nang ang posisyon ng Dakilang Saserdote ay walang kaugnayan kay Zadok.

Ang Banal ng mga Banal sa Templo ni Solomon at Ikalawang Templo sa Herusalem na tanging mga Dakilang Saserdote lamang ang makakapasok tuwing Yom Kippur.

Ayon sa Bibliya, tanging ang mga Dakilang Saserdote ng Israel ay makakapasok sa Banal ng mga Banal sa Templo ni Solomon at papasok rito ng isang beses kada tao sa Yom Kippur upang maghandog ng dugong handog at insenso.

Talaan

baguhin

Mula sa Exodo ng mga Israelita hanggang sa pagtatayo ng Templo ni Solomon

baguhin

Ito ay batay sa Bibliya kabilang ang Aklat ng mga Cronica, Aklat ni Ezra at Josephus [1] at Seder Olam Zutta.

Bagaman si Phinehas at mga inapo nito ay hindi mga nakumpirmang Dakilang Saserdote, ang bahaging ito ay ibinigay sa 1 Cronica 6:3-15) at Josephus at Seder 'Olam Zutta). Sa isang panahon ang opisinang ito ay inilipat mula sa angkan ni Eleazar sa angkan ng kanyang kapatid na si Itamar.[2] Ang una at pinakatanyag na Dakilang Saserdote ng angkan ni Itamar ay si Eli na kontemporaryo ni Samuel.

 • Eli, inapo ni Ithamar, anak ni Aaron
 • Ahitub,anak ni Phinehas at apo ni Eli
 • Ahijah,anak ni Ahitub
 • Ahimelech, anak ni Ahijah (o kapatid ni Ahijah at at anak ni Ahitub)
 • Abiathar, anak ni Ahimelech. Si Abiathar ay tinanggal na Dakilang Saserdote dahil sa pakikipagsabwatan laban kay Solomon at pinalitan ni Zadok na anak ni Ahitub na nangasiwa sa pagtatayo ng Templo ni Solomon. Ayon sa 1 Cronica 6:3-15, si Zadok ay mula sa angkan ni Uzzia sa pamagitan nina Zerahiah, Meraioth, Amariah at Ahitub) at kaya ay kabilang sa angkan ni Eleazar.

Templo ni Solomon

baguhin

ANg impormasyon sa Dakilang Saserdote ng Israel ay iba sa Bibliya, kay Josephus at Seder Olam Zutta. Binanggit nina Josephus at Seder 'Olam Zuta ang 18 Dakilang Saserdite[3] ngunit sa 1 Cronica] 6:3-15 ay nagbigay ng 12 pangalaman na nagwakas sa huling Dakilang Saserdoteng si Seriah na ama ni Jehozadak.

1 Cronica 6:3-15
(* Binanggit rin sa Aklat ni Ezra 7:1–5)
Josephus[4] Seder Olam Zutta Ibang impormasyon
Zadok* Zadok Zadok - kontemporaryo ni Solomon. Siya ang Dakilang Saserdote sa pagtatayo ng Templo ni Solomon.
Ahimaaz Ahimaaz Ahimaaz - Kontemporaryo ni Rehoboam
Azariah Azariah Azariah - kontemporaryo ni Abijah ng Jud
Johanan Joram -
- Isus (Yehoshua) Joash - kontemporaryo ni Jehoshaphat Ang isang Amariah ay binanggit sa 2 Cronica 19:11 na Pinunong dakilang saserdote sa panahon ni Jehoshaphat.
- - Jehoiarib - kontemporaryon ni Jehorman ng Juda
- - Jehoshaphat - kontemporaryo ni Ahazias ng Juda -
- Jehoiada[5] Jehoiada - kontemporaryo Jehoash ng Juda Jehoiada, bayaw ni Ahazias ng Juda(2 Hari 11:4-17) at pumatay sa reynang si Athaliah at naglagay kay Jehoash ng Juda bilang hari ng Kaharian ng Juda
- Axioramos (Ahiram) - -
- Phideas Pediah - kontemporaryo ni Jehoash ng Juda -
- Sudeas Zedekiah - kontemporaryon ni Amazias ng Juda -
Azariah Juelus Joel -kontemporaryon ni Uzzias Ang Azariah II ay binanggit sa 2 Cronica 26:14-18 bilang pinunong Dakilang Saserdote na sumalungat kay Uzzias.
Amaria Jotham Jotham - kontemporaryo ni Haring Jotham -
Ahitub II Urias Urijah - kontemporaryo ni Haring Ahaz Si Uriah ay binanggit sa 2 Hari 16:10-16 na Dakilang Saserdote sa utos ni Ahaz na palitan ang altar sa Templo ni Solomon ng bagong altar na may istilong Asiryo.
- Nerias Neria - kontemporaryon ni Hezeias Ang Azariah ay binanggit sa 2 Cronica 31:10 bilang Pinunong Dakilang saserdote sa ilalim ni Hezekias
Zadok II Odeas Hoshaiah - kontemporaryon ni Manasses ng Juda -
Shallum* Shallum Shallum - kontemporaryo ni Amon ng Juda Shallum, anak ni Zadok II.
Hilkiah* Elcias Hilkiah - kontemporaryo ni Haring Josias at Jehoahaz ng Juda Si Hilkiah na Saserdote sa panahon ni Josias ang nakatuklas sa Aklat ng Batas
Azariah IV* Azaros Azariah IV -kontemporaryo ni Haring Jehoiakim Azariah IV, anak ni Hilkiah(1 Cronica 6:13)
Seraiah* Sareas Seraiah -kontemporaryo ni Haring Jeconias at Zedekias Seraiah, anak ni Azariah IV ayon sa 2 Hari 25:18

Ikalawang Templo sa Herusalem

baguhin

Dinastiyang Hasmoneo

baguhin

Panahong Herodiano-Romano

baguhin

Mga sanggunian

baguhin
 1. Antiquities of the Jews 10:151–153 (10.8.6, in the order: book, chapter and verse.)
 2. According to Abu l-Fath, a Samaritan chronicler writing in the 14th century CE, this transfer was the result of a civil war between the followers of Uzzi and Eli. Samaritans claim descent from the followers of Uzzi, who in this account stayed at Mount Gerizim while Eli's followers moved to Shiloh. (Robert T. Anderson and Terry Giles, The Keepers, An Introduction to the History and Culture of the Samaritans, Hendrickson Publishing, 2002, p. 11–12.)
 3. The list in Antiquities of the Jews 10:151-153 contains 17 high priests, but Josephus also mentioned the High Priests Seraiah in 10:149 and Jehoiada in 9.7.
 4. Antiquities of the Jews 10:151–153 (10.8.6, in the order: book, chapter and verse.)
 5. Josephus mentions Jehoiada as high priest in his account of Athaliah's reign (Antiquities of the Jews 9.7) but not in list of High Priests (Antiquities of the Jews 10:151-153)
 6. Josephus, Antiquities. Book 12, Chapter 2 (43)
 7. http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=269&letter=M
 8. Antiquities of the Jews 20.5.2
 9. Antiquities of the Jews 20.8.5