Distribusyong probabilidad

Sa probabilidad at estadistika, ang isang distribusyong probabilidad ay nagtatakda ng isang probabilidad sa bawat masusukat na subhanay ng mga posibleng kalalabasan ng isang random na eksperimento.