Ang sa hiragana o sa katakana, ay isa sa mga kanang Hapones na kumakatawan sa isang mora. Kumakatawan itong dalawa sa ponemang /si/ bagaman dahil sa mga kadahilanang ponolohikal, ang aktwal na pagbigkas ay [ɕi]  ( makinig). Ang mga hugis nito ay may mga pinagmulan sa titik 之. Sumisikat nang sumisikat ang anyong katakana bilang emoticon sa mundong Kanluranin dahil sa pagkakahawig nito sa nakangiting mukha.


Hiragana

Katakana
Transliterasyon shi, si
may dakuten ji, zi
Hiragana Man'yōgana:
Katakana Man'yōgana
Pagbaybay sa kana 新聞のシ
(Shinbun no "shi")
kana gojūon
wa ra ya ma ha na ta sa ka a
sokuon wi ri mi hi ni chi shi ki i
dakuten n ru yu mu fu nu tsu su ku u
chōonpu we re me he ne te se ke e
wo ro yo mo ho no to so ko o

Maaaring dagdagan ang titik ng dakuten na bumubuo ng じ sa hiragana, ジ sa katakana, at ji sa romanisasyong Hepburn; ang pagbigkas ay nagiging /zi/ ([d͡ʑi] o [ʑi] sa gitna ng mga salita).

Ginagamit ang anyong datuken nitong titik kapag nagsasatitik ng "di" paminsan-minsan, salungat sa anyong datuken ng チ, o isang nakatalagang de sa maliit na i; halimbawa, isinusulat ang Aladdin bilang アラジン Arajin, at isinusulat ang radyo bilang ラジオ.

Sa wikang Ainu, ginagamit ang シ upang kumatawan sa tunog ng ʃi. Maaari rin itong isulat nang maliit ㇱ upang kumatawan ng pangwakas na tunog ng s, ɕ ang pagbigkas.

Anyo Rōmaji Hiragana Katakana
Karaniwan sh/s- nag- iisa
(さ行 sa-gyō)
panghuling sh (s)
shi (si)
shii (sii)
shī (), shih (sih)

しい, しぃ
しー


シイ, シィ
シー
sh/ sy- at yōon
(しゃ行 sha-gyō )
sha (sya)
shaa (syaa)
shah (syah)
shā (syā)
しゃ
しゃあ
しゃー
シャ
シャア
シャㇵ
シャー
shu (syu)
shuu (syuu)
shū (syū), shuh (syuh)
しゅ
しゅう
しゅー
シュ
シュウ
シュー
sho (syo)
shou (syou)
shoo (syoo)
shō (syō), shoh (syoh)
しょ

しょうしょおしょー

ショ
ショウ
ショオ
ショー
May dakuten j/z- nag-iisa
(ザ行 za-gyō)
panghuling -j (-z)
ji (zi)
jii (zii)
(), jih (zih)

じい, じぃ
じー

ジイ, ジィ
ジー
j/zy- at yōon
(じゃ行 ja-gyō)
ja (zya)
jaa (zyaa)
(zyā), jah (zyah)
じゃ
じゃあ
じゃー
ジャ
ジャア
ジャー
ju (zyu)
juu (zyuu)
ju (zyū), juh (zyuh)
じゅ
じゅう
じゅー
ジュ
ジュウ
ジュー
jo (zyo)
jou (zyou)
joo (zyoo)
(zyō), joh (zyoh)
じょ
じょう
じょお
じょー
ジョ
ジョウ
ジョオ
ジョー
Mga iba pang karagdagang anyo
Anyong A (sh-/sy-)
Romaji Hiragana Katakana
(shyi, syi) しぃ シィ
siya (sye)
shee (syee)
shei (syei)
shē (syē), sheh (syeh)
しぇ
しぇえ
しぇい, しぇぃ
しぇー
シェ
シェエ
シェイ, シェィ
シェー
Anyong B (j-/zy-)
Romaji Hiragana Katakana
(jyi, zyi) じ ぃ ジ ィ
je (zye)
jee (zyee)
jei (zyei)
(zyē), jeh (zyeh)
じぇ
じぇえ
じぇい, じぇぃ
じぇー
ジェ
ジェエ
ジェイ, ジェィ
ジェー

Ayos ng pagkakasulat

baguhin
 
Pagsulat ng し
 
Pagsulat ng シ
 
Pagsulat ng Hiraganang し
 
Pagsulat ng Katakanang シ

Mga iba pang pagkakatawan

baguhin
  • Buong pagkatawan sa Braille
し / シ sa Braille ng Hapones Sh/J + braille ng Yōon
し / シ
shi
じ / ジ
ji
しい / シー
shī
じい / ジー
しゃ / シャ
sha
じゃ / ジャ
ja
しゃあ / シャー
shā
じゃあ / ジャー
                         
Sh / J + braille ng Yōon
しゅ / シュ
shu
じゅ / ジュ
ju
しゅう / シュー
shū
じゅう / ジュ ー
しょ / ショ
sho
じょ / ジョ
jo
しょう / ショー
shō
じょう / ジョー
                           
Titik
Pangalanng unicode HIRAGANA LETTER SI KATAKANA LETTER SI HALFWIDTH KATAKANA LETTER SI KATAKANA LETTER SMALL SI HIRAGANA LETTER ZI KATAKANA LETTER ZI
Pagsasakodigo decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12375 U+3057 12471 U+30B7 65404 U+FF7C 12785 U+31F1 12376 U+3058 12472 U+30B8
UTF-8 227 129 151 E3 81 97 227 130 183 E3 82 B7 239 189 188 EF BD BC 227 135 177 E3 87 B1 227 129 152 E3 81 98 227 130 184 E3 82 B8
Numerikong karakter na reperensya し し シ シ シ シ ㇱ ㇱ じ じ ジ ジ
Shift JIS 130 181 82 B5 131 86 83 56 188 BC 130 182 82 B6 131 87 83 57
 
Wiktionary
Tingnan ang sa
Wiktionary, ang malayang talahulugan.