Aklat ng mga Kasaysayan

Mga Tipan ng Bibliya

Ang Aklat ng mga Kasaysayan ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: