Ideolohiya

ang ideolohiya ay amaw

Ang ideolohiya ay mga kaisipang nagsisilbing gabay sa pagkilos. Binubuo ito ng mga paniniwala ukol sa pananaw sa sandaigdigan, ng programa para sa pampulitika at panlipunang pagbabago, ng pagkaunawang kailangang ipaglaban ang programang ito, at ng pag-akit sa mga tao na isagawa ang programang ito. Ang kapitalismo,sosyalismo, at komunismo ay ilan lamang sa mga halimbawa nito.

Liberalismo isang ideolohiya o pananaw na naniniwala sa pagtatanggol ng kalayaan ng isang indibidwal.

Empresa isang negosyang pang ekonomiya

Marxismo isang pampulitika at pang-ekonomiyang pilosopiya na naniniwala sa konsepto ng tunggalian ng uri sa lipunan (class struggle). Itinaguyod nito ang pakikipaglaban sa kapitalismo upang mawala ang diskriminasyon sa pagitan na mayaman at mahirap at magkaroon ng tinaguriang "lipunag walang uri"o"classless society"

Kagalingang Panlipunan (social welfare) pag aasikaso sa kapakanan ng mga tao sa lipunan