Ang Avesta ang pangunahing kalipunan ng mga sagradong teksto ng Zoroastrianismo at isinulat sa wikang Avestan.