Deontolohiya

Ang Deontolohiya ay paraan ng etika na humahatol sa isang moralidad ng isang aksiyon batay sa pagsunod sa mga patakaran. Ang mga deontolohiya ay tumitingin sa mga patakaran at katungkulan.