Operasyon (matematika)

Sa matematika, ang isang operasyon ay isang kalkulasyon mula sa sero o marami pang halaga (tinatawag na operand) na pinapasok hanggang sa halagang nilabas. Ang bilang ng mga operand ay ang arity ng operasyon. Mayroon dalawang uri ng karaniwang operasyon: unaryong at binaryo. Mayroon lamang isang halaga ang operasyong unaryo, tulad ng negasyon at punsyong trigonometriko. Samantala ang operasyong binaryo ay kinukuha ang dalawang halaga, at kinabibilangan ng pagdaragdag, pagbabawas, paghahati, pagpaparami at eksponente.

Mga operasyong ng elementaryang aritmetiko:
  • +, dagdag (pagdaragdag)
  • −, bawas (pagbabawas)
  • ×, beses (pagpaparami)
  • ÷, hati (paghahati)

Maaring hindi mabigyan ng kahulugan ng operasyon ang bawat posibleng halaga. Halimbawa, sa mga tunay na bilang, hindi maraming hatiin ang isang halaga sa pamamagitan ng sero o makuha ang ugat ng kwadrado ng negatibong bilang.